PUE 7. Sähköasennuksia koskevat säännöt. Painos 7

 • Johdotus

Törmäyskapasiteettinsa mukaan suojalaitteiden on vastattava oikosulkuvirran maksimiarvoa sähköverkon suojatun alueen alussa (ks. Myös kohta 1.4).

On sallittua asentaa suojauslaitteita, jotka eivät ole vastustuskykyisiä oikosulkuvirran maksimiarvoille ja jotka on valittu kertaluonteisen rajakytkentäkapasiteetin arvolla, jos ryhmälaite, joka suojaa niitä tai lähimmän laitteen, joka sijaitsee virtalähteeseen nähden, antaa hetkellisen katkaisun oikosulkuvirrasta, jota varten on välttämätöntä Edellä olevien laitteiden hetkellisen vapautuksen (katkaisun) asetukset olivat pienemmät kuin kunkin epästabiilien laitteiden ryhmän kertaluonteinen kytkentäkapasiteetti ja jos sellainen ei-lukittavissa oleva laite Koko laiteryhmän aktiivinen sulkeminen ei uhkaa onnettomuuksia, kalliiden laitteiden ja materiaalien vahingoittumista tai monimutkaisen teknologisen prosessin hajottamista.

Kaikkien verkko-osien suojaamiseen tarkoitettujen sulakkeiden ja virtakytkinten virtojen tulee kaikissa tapauksissa valita mahdollisimman alhaisiksi näiden osien nimellisvirtojen tai sähköisten vastaanottimien nimellisvirtojen mukaan, mutta siten, että suojalaitteet eivät sulje sähköasennuksia ohimenevien ylikuormien aikana (käynnistysvirrat, tekniset kuormitukset, itse käynnistyvät virrat jne.).

Suojauslaitteina on käytettävä katkaisijoita tai sulakkeita. Nopeuden, herkkyyden tai valikoivuuden vaatimusten täyttämiseksi on tarvittaessa sallittua käyttää suojauslaitteita kauko-releiden avulla (epäsuorat toiminta-releet).

Virtakytkimet ja pistoketyyppiset sulakkeet on kytkettävä verkkovirtaan siten, että sulakeputken (katkaisijan) ollessa irrotettuna sulakerasian ruuvi (katkaisija) jää ilman jännitettä. Yhden puolen virtalähteen kanssa syöttöjohtimen (kaapelin tai johtimen) liittäminen suojauslaitteeseen olisi tehtävä pääsääntöisesti kiinteisiin koskettimiin.

Jokaisella suojalaitteella on oltava merkintä, joka ilmaisee laitteen nimellisvirran, vapautuksen asetukset ja sulakeyhteyden nimellisvirran. On suositeltavaa soveltaa merkinnät laitteeseen tai piiriin, jotka ovat lähellä suojalaitteiden asennuspaikkaa.

PUE: luku 3.1 Sähköverkkojen suojaus enintään 1 kV: n jännitteellä

Soveltamisala, määritelmät

3.1.1. Sääntöjen tämän luvun määräyksiä sovelletaan 1 kV sähköverkkoihin, jotka on rakennettu sekä rakennusten sisällä että sen ulkopuolella. Lisävaatimukset tietyn jännitteen verkoille, jotka johtuvat erilaisten sähkölaitteiden ominaisuuksista, annetaan työjärjestyksen muissa luvuissa.

3.1.2. Suojauslaite on laite, joka sulkee automaattisesti suojatun sähköpiirin epänormaaleissa olosuhteissa.

Suojauslaitteiden vaatimukset

3.1.3. Törmäyskapasiteettinsa mukaan suojalaitteiden on vastattava oikosulkuvirran maksimiarvoa sähköverkon suojatun alueen alussa (ks. Myös kohta 1.4).

On sallittua asentaa suojauslaitteita, jotka eivät ole vastustuskykyisiä oikosulkuvirran maksimiarvoille ja jotka on valittu kertaluonteisen rajakytkentäkapasiteetin arvolla, jos ryhmälaite, joka suojaa niitä tai lähimmän laitteen, joka sijaitsee virtalähteeseen nähden, antaa hetkellisen katkaisun oikosulkuvirrasta, jota varten on välttämätöntä Edellä olevien laitteiden hetkellisen vapautuksen (katkaisun) asetukset olivat pienemmät kuin kunkin epästabiilien laitteiden ryhmän kertaluonteinen kytkentäkapasiteetti ja jos sellainen ei-lukittavissa oleva laite Koko laiteryhmän aktiivinen sulkeminen ei uhkaa onnettomuuksia, kalliiden laitteiden ja materiaalien vahingoittumista tai monimutkaisen teknologisen prosessin hajottamista.

3.1.4. Kaikkien verkko-osien suojaamiseen tarkoitettujen sulakkeiden ja virtakytkinten virtojen tulee kaikissa tapauksissa valita mahdollisimman alhaisiksi näiden osien nimellisvirtojen tai sähköisten vastaanottimien nimellisvirtojen mukaan, mutta siten, että suojalaitteet eivät sulje sähköasennuksia ohimenevien ylikuormien aikana (käynnistysvirrat, tekniset kuormitukset, itse käynnistyvät virrat jne.).

3.1.5. Suojauslaitteina on käytettävä katkaisijoita tai sulakkeita. Nopeuden, herkkyyden tai valikoivuuden vaatimusten täyttämiseksi on tarvittaessa sallittua käyttää suojauslaitteita kauko-releiden avulla (epäsuorat toiminta-releet).

3.1.6. Virtakytkimet ja pistoketyyppiset sulakkeet on kytkettävä verkkovirtaan siten, että sulakeputken (katkaisijan) ollessa irrotettuna sulakerasian ruuvi (katkaisija) jää ilman jännitettä. Yhden puolen virtalähteen kanssa syöttöjohtimen (kaapelin tai johtimen) liittäminen suojauslaitteeseen olisi tehtävä pääsääntöisesti kiinteisiin koskettimiin.

3.1.7. Jokaisella suojalaitteella on oltava merkintä, joka ilmaisee laitteen nimellisvirran, vapautuksen asetukset ja sulakeyhteyden nimellisvirran. On suositeltavaa soveltaa merkinnät laitteeseen tai piiriin, jotka ovat lähellä suojalaitteiden asennuspaikkaa.

Suojauksen valinta

3.1.8. Sähköverkot on suojattava oikosulkuvirtauksilta ja varmistettava mahdollisimman lyhyet mahdolliset irtikytkentäajat ja valikoivuusvaatimukset.

Suojauksen on taattava vahingoittuneen alueen irtoaminen, jos oikosulku on suojatun johtimen päässä: yksi, kaksi ja kolmivaiheiset verkot, joissa on maadoitettu neutraali; kaksi- ja kolmivaiheiset - verkkoihin, joissa on eristetty neutraali.

Verkon vioittuneen osan luotettava irrottaminen varmistetaan, jos pienimmän mitatun oikosulkuvirran suhde sulakkeen tai virtakatkaisijan laukaisulaitteen nimellisvirtaan on vähintään 1.7.79 ja 7.3.139 annettuja arvoja.

3.1.9. Verkkojen, jotka on suojattu vain oikosulkuvirroilta (jotka eivät vaadi ylikuormitussuojaa 3.1.10 kohdan mukaisesti), lukuun ottamatta laajennettuja verkkoja, esim. Maaseutuja, käyttöverkkoja, ei saa suorittaa oikosulkuvirran laskennallisia tarkastuksia kohdissa 1.7.79 ja 7.3.139. ehto, että suhteessa pitkittäisiin sallittuihin johtimien nykyisiin kuormituksiin on annettu Ch. 1.3, suojalaitteilla oli moninkertaisuus enintään:

300% sulakkeen nimellisvirralla;

450% virrankytkimen nykyiselle asetukselle, jolla on vain suurin hetkellinen vapautus (katkaisu);

100% katkaisijan vapautuksen nimellisvirrasta, jolla on sääntelemätön ominaisuus, joka on käänteisesti riippuvainen virrasta (riippumatta katkaisun olemassaolosta tai puuttumisesta);

125% katkaisijan vapautuksen laukaisusuunnassa säädettävällä käänteisvirta-riippuvaisella ominaisuudella; jos katkaisijalla on myös katkaisu, sen laukaisun virtaussuhde ei ole rajoitettu.

Suojauslaitteiden läsnäolo yliarvostetuilla virta-asetuksilla ei ole perusteltua lisätä johtimien poikkileikkausta kuin Ch. 1.3.

3.1.10. Sisäiset verkot, jotka on valmistettu avoimilla johtimilla, joissa on syttyvä ulompi vaippa tai eristys, on suojattava ylikuormitukselta.

Lisäksi verkko-ylikuormitusta on suojeltava seuraavasti:

kotitalous- ja kannettavien vastaanottimien (silitysraudat, vedenkeittimet, laatat, huoneen jääkaapit, pölynimurit, pesu- ja ompelukoneet jne.) verkot, jotka sijaitsevat asuin- ja julkisissa rakennuksissa, kaupallisissa tiloissa, palvelu- ja kotitalouskeskuksissa, ja myös palovaarallisissa alueissa;

sähköverkkoja teollisuusyrityksissä, asuin- ja julkisissa rakennuksissa, liiketiloissa - vain tilanteissa, joissa pitkäjänteinen johtimien ylikuormitus voi tapahtua teknisen prosessin olosuhteissa tai verkon toimintatavan mukaisesti;

kaikkien vaarallisten alueiden verkot - 7.3.94 kohdan vaatimusten mukaisesti.

3.1.11. Ylikuormitukselta suojaavissa verkoissa (ks. 3.1.10) johdot on valittava nimellisvirran mukaan ja ehto olisi varmistettava suhteessa Ch. 1: n taulukoissa annettuihin pysyvästi sallittuihin virrankulutuksiin. 1.3, suojalaitteilla oli moninkertaisuus enintään:

80% kytkentäliitännän nimellisvirralla tai katkaisijan asetuspisteellä, jolla on vain suurin hetkellinen vapautus (katkaisu) PVC: n, kumin ja eristeen kaltaisten eristeiden johtimille; 100% on sallittua teollisuusyritysten räjähtämättömissä teollisuustiloissa sijoitetuille johtimille;

100% sulaketjun nimellisvirralla tai katkaisijan asetusarvovirralla, jolla on vain maksimaalinen hetkellinen vapautus (katkaisu) kaapeleille, joissa on paperieristys;

100% katkaisijan vapautuksen nimellisvirrasta, joka on käänteisesti riippuvainen virrasta (riippumatta katkaisijan läsnäolosta tai puuttumisesta) - kaikkien merkkien johtimiin;

100% katkaisijan vapautuksen laukaisuvirrasta ominaispiirteenä, joka on käänteisesti riippuvainen nykyisestä ominaispiirteestä - PVC: n, kumin ja vastaavien lämpöominaisuuksien eristämiseen johtimilla;

125% katkaisijan vapautuksen käynnistysvirrasta säädettävä taaksepäin riippuva ominaisuus - kaapelit, joissa on paperieristys ja vulkanoidun polyeteenin eristys.

3.1.12. Lyhytaikaisten sähkömoottoreiden haarojen johtimien pitkäaikainen sallittu virtakuormitus ei saa olla pienempi kuin:

100% moottorin nimellisvirrasta vaarattomilla alueilla;

125% moottorin nimellisvirrasta vaarallisilla alueilla.

Suurten sähköjohtojen pitkäaikaisen sallitun kuormituksen ja oikosulkuisten sähkömoottoreiden väliset suhteet eivät missään tapauksessa saa ylittää 3.1.9 kohdassa määriteltyjä arvoja (ks. Myös 7.3.97).

3.1.13. Tapauksissa, joissa 3.1.9 ja 3.1.11 kohdassa määritellyn sallitun jatkuvan virtakuorman johdin ei ole sama kuin sallitut kuormat Taulukoiden tiedot, jotka on annettu kohdassa Ch. 1.3, se saa käyttää lähimmän pienemmän osan johtoa, mutta ei pienempi kuin nimellisvirran vaatimat.

Suojauslaitteiden asennuspaikat

3.1.14. Mahdollisuuksien mukaan suojalaitteiden on sijaittava esteettömillä käyttöalueilla, jotta niiden mekaaniset vauriot eivät kuuluisi. Niiden asennus on tehtävä siten, että niiden ollessa toiminnassa tai toimimalla vaarana on, että käyttöhenkilökunta ja mahdolliset vahingot ympäröiville kohteille jätetään pois.

Suojauslaitteiden, joissa on alttiina olevia osia, on oltava saatavilla vain ammattitaitoiselle henkilölle.

3.1.15. Suojauslaitteet on asennettava pääsääntöisesti sellaisiin verkon paikkoihin, joissa johtimen poikkipinta-ala pienenee (sähkönkulutuksen kohdalla) tai kun on tarpeen varmistaa suojauksen herkkyys ja valikoivuus (ks. Myös 3.1.16 ja 3.1.19).

3.1.16. Suojauslaitteet on asennettava suoraan suojatun johtimen liitäntäkohtiin syöttöjohtoon. Se on sallittua, kun on tarpeen syöttää syöttöjohdon ja haarukan suojauslaitteen välinen pituus 6 m: iin asti. Tämän alueen johtimilla voi olla poikkileikkaus pienempi kuin syöttöjohtimien poikkipinta, mutta ei vähäisempi kuin suojalaitteiden jälkeen johtimien poikkileikkaus.

Vaikeasti tavoitettavissa olevissa paikoissa (esimerkiksi korkealla korkeudella) suoritetuissa haaroissa suojalaitteita voidaan asentaa jopa 30 metrin etäisyydellä haarapisteestä sopivaan paikkaan ylläpidolle (esimerkiksi panos jakelupisteeseen, sähkövastaanottimen käynnistyslaitteeseen jne.). Tässä tapauksessa haaroitusjohtimien poikkileikkauksen on oltava vähintään laskennallisen virran määrittämä poikkileikkaus, mutta sen on oltava vähintään 10% syöttölinjan suojatun osan kantavuudesta. Haaroitusjohtimien asennus tietyissä tapauksissa (joiden haarojen pituus on enintään 6 ja enintään 30 m) tulisi suorittaa palavilla ulkovaippoilla tai johtimien eristyksellä - putkissa, metalliletkuissa tai kanavissa, muissa tapauksissa, lukuun ottamatta kaapelarakenteita, palovaarallisia ja räjähdysalttiita alueita, avoimesti rakenteisiin, joille niiden suojaaminen mahdollisilta mekaanisilta vaurioilta.

3.1.17. Kun sulakkeet suojaavat verkkoja, jälkimmäiset on asennettava kaikkiin normaalisti maadoittamattomiin napoihin tai vaiheisiin. Sulakkeiden asentaminen neutraaleihin johtimiin on kielletty.

3.1.18. Kun suojataan verkkoja, joilla on matala maadoitus, automaattiset katkaisijat, niiden päästöt on asennettava kaikkiin normaalisti maadoittamattomiin johtimiin (ks. Myös 7.3.99).

Kun suojataan verkkoja, joissa on eristetty neutraali kolmivaiheisissa kolmivaiheverkoissa ja kaksiverkkoisissa yksivaiheisissa tai tasavirralla, voidaan asentaa katkaisijat kahdessa vaiheessa kolmijohdinverkoilla ja yhdellä vaiheella (napa), joissa on kaksijohdin. Samanaikaisesti samassa sähköasennuksessa suojaus on suoritettava samassa vaiheessa (napa).

Nollajohtimien päästöt saa asentaa vain sillä ehdolla, että kun ne laukaistaan, kaikki suorat johtimet irrotetaan verkosta samanaikaisesti.

3.1.19. Suojalaitteita ei saa asentaa, mikäli käyttöolosuhteiden mukaan, seuraavissa paikoissa:

1) johtimien haarat suojaväyliltä samaan suojukseen asennetuille laitteille; samanaikaisesti johtimet valitaan nimellisvirran mukaan;

2) pienentää syöttölinjan poikkileikkausta pitkin sen pituutta ja haarautumia siitä, jos edellisen linjan suoja suojaa poikkileikkausta pienemmällä johtimen poikkipinta-alueella tai jos suojaamattomat linja-alueet tai oksat siitä tehdään johtimilla, jotka on valittu siten, että poikkileikkaus on vähintään puolet suojatun johtosuunnan johdinosasta;

3) sähköverkosta sähkövoimalaitteisiin sähkövoimalaitteisiin, jos sähköjohto on suojattu laitteella, jonka asetusarvo on enintään 25 A virtalähteiden ja kodinkoneiden osalta, sekä 6.2.2 kohdan mukaisiin valaisimiin;

4) haarautuu mittaus-, ohjaus- ja merkinantopiirien johtimien syöttölinjasta, jos nämä johtimet eivät ulotu vastaavien koneiden tai suojusten rajojen yli tai jos nämä johtimet ylittävät rajaansa, mutta sähköjohdotus on tehty putkistoihin tai on syttymättömällä vaipalla.

Suojalaitteita ei saa asentaa sellaisten ohjauspiirien, hälytysten ja mittausten liitäntäpisteisiin, joiden käytöstä poistaminen voi aiheuttaa vaarallisia seurauksia (palopumppujen sammuttaminen, räjähdysvaarallisten seosten muodostumisen estävät puhaltimet, eräät voimalaitosten omien tarpeiden mekanismit jne.).. Kaikissa tapauksissa tällaiset piirit on tehtävä johtimilla putkista tai niillä on palamaton kuori. Näiden ketjujen poikkileikkauksen on oltava vähintään 3.4.4 kohdassa annettuja.

PUE 7 sääntelyn soveltaminen RCD (differentiaalinen suoja)

PUE 7 - Sähköasennussäännöt, 7 jakso ERIKOISVÄLINEIDEN SÄHKÖLAITTEET, tässä tapauksessa rajoitamme osiin RCD: n ja erilaisen suojauksen säännöistä:

1.7.21. Kun yksivaiheista rakentamista käytetään monivaiheisessa jakeluverkossa sallittu että yksivaiheisten kuluttajien ryhmille on yhteiset N- ja PE-johtimet (viiden johdinverkko), jotka on asennettu suoraan ASU: lta, N- ja PE-johtimien (neljän johdinverkon PEN-johdin) ei sallita. Kun yksivaiheiset kuluttajat on kytketty monivaiheisesta verkkojännitteestä, jossa on yläsuuntaisia ​​haaroja, kun PEN-yläjohtolinja on yhteinen yksivaiheisille kuluttajaryhmille, jotka ovat eri vaiheissa, on suositeltavaa suojaavat kuluttajilta, kun jännite on suurempi kuin sallittu, johtuen kuormituksen epätasapainosta, kun PE-johtimen rikkoutuminen. katkaisu täytyy joka on tehty rakennuksen sisäänkäynnillä, esimerkiksi toimimalla tulovirran katkaisijan itsenäiseen vapauttamiseen ylijännite- releellä, kun taas täytyy irrota sekä vaihe- (L) että nolla-työskentelevät (N) johtimet. Kun valitaan laitteita ja laitteita, jotka on asennettu syöttöön, etusijaan, ceteris paribus, täytyy annetaan laitteille ja laitteille, jotka ylläpitävät niiden toimivuutta, kun jännite on suurempi kuin sallittu, johtuen kuormituksen epätasapainosta, kun PEN- tai N-johtimen rikki, kun taas niiden kytkentä- ja muut suoritusominaisuudet ei saa suorittaa. Kaikissa tapauksissa PE- ja PEN-johdinpiireissä on kielletty on kytkentäkoskettimet ja koskettimet. sallittu liitokset, jotka voidaan purkaa työkalulla, sekä tähän tarkoitukseen suunnitellut liittimet.

JOHDANTOISET LAITTEET, JAKELUPALVELUT, JAKELUPISTEET, RYHMÄTILAT

7.1.22. Rakennuksen sisäänkäynnin yhteydessä on asennettava VU tai VRU. Rakennukseen voidaan asentaa yksi tai useampi VU tai VRU. Jos talossa on useita taloudellisesti erillisiä kuluttajia, on suositeltavaa asentaa jokainen itsenäinen AS tai ASU.
VRU: stä se saa myös toimittaa kuluttajille muissa rakennuksissa sijaitsevat kuluttajat edellyttäen, että nämä kuluttajat ovat toiminnallisesti yhteydessä toisiinsa. Jos yläpuolella on enintään 25 A: n nimellisvirtaamaisia ​​oksia, rakennuksen sisäänkäynneissä olevaa IU: ta tai IU: ta ei saa asentaa, jos etäisyys sivupinnasta ryhmäpaneeliin, joka tässä tapauksessa toimii IU: ksi, on enintään 3 m. Tämä verkkosegmentti olisi suoritettava joustavalla kuparikaapelilla Tässä tapauksessa on täytettävä vähintään 4 mm2: n palonestoaine, joka on asetettu teräsputkeen, ja täytettävä vaatimukset, jotka koskevat luotettavaa kosketusta haaroitusjohtojen kanssa. Ilman tuloaukolla täytyy asettaa ylijännitesuojat.

SISÄINEN SÄHKÖLAITTEET

1.7.47. Kylpyhuoneissa, suihkussa ja kylpyhuoneissa on käytettävä vain sähkölaitteita, jotka on erityisesti suunniteltu asennettaviksi ilmoitettujen huoneiden vastaaville alueille GOST R 50571.11-96 "Rakennusten sähköasennusten mukaisesti. Osa 7. Erityisiä sähköasennuksia koskevat vaatimukset. 701 § Kylpyhuoneiden ja suihkutilat, seuraavien vaatimusten on täytyttävä:

 • sähkölaitteilla on oltava vesisuojan taso, joka ei saa olla pienempi kuin:
  vyöhykkeessä 0, 1PX7;
  alueella 1, 1PX5;
  vyöhykkeellä 2, 1PX4 (1PX5 julkisissa kylvöissä);
  vyöhykkeellä 3 - 1PX1 (1PX5 julkisissa kylvöissä);
 • vyöhykkeellä 0 voidaan käyttää kylmässä käytettäviä sähkölaitteita, joiden jännite on enintään 12 V, ja virtalähteen on sijaittava tämän vyöhykkeen ulkopuolella;
 • vyöhykkeellä 1 voidaan asentaa vain vedenlämmittimet;
 • vyöhykkeellä 2 voidaan asentaa vedenlämmittimet ja suojausluokan 2 valaisimet;
 • vyöhykkeillä 0, 1 ja 2 ei saa asentaa kytkentälaatikoita, kytkinlaitteita ja ohjauslaitteita.

1.7.48. Kylpyhuoneissa, suihkeissa, saippualla, lämmityslaitteilla varustetuissa huoneissa (myös jäljempänä "saunat") sekä pesula-altaissa ei saa olla astioita, lukuun ottamatta asuntojen ja hotellihuoneiden kylpyhuoneita.

Huoneistojen ja hotellihuoneiden kylpyhuoneissa saa asentaa astioita alueella 3 GOST R 50571.11-96 mukaan, jotka on kytketty verkkoon eristysmuuntajien kautta tai jotka on suojattu suojaavalla pysäytyslaitteella, joka reagoi vaihtovirtaan, joka ei ylitä 30 mA.

Kaikki kytkimet ja pistorasiat on sijoitettava vähintään 0,6 m: n etäisyydelle suihkukaapin ovesta.

TURVALLISUUSOHJEET

1.7.71. Kannettavien sähkölaitteiden syöttölaitteiden syöttöryhmien suojaamiseksi, on suositeltavaa anna suojaava irrotuslaite (RCD).

7.1.72. Jos ylivirtasuojalaite (katkaisija, sulake) ei anna automaattista sammutusaikaa 0,4 s 220 voltin nimellisjännitteellä alhaisten oikosulkuvirtojen vuoksi ja asennus (tasainen) ei kuulu potentiaalisen tasausjärjestelmän piiriin, RCD-asetus on velvollisuus.

1.7.73. Kun asennat RCD: n sarjaan täytyy täyttävät selektiivisyyden vaatimukset. Kahden ja monivaiheisen piirin osalta RCD: n, joka sijaitsee lähempänä virtalähdettä, täytyy olla asetuspiste ja vasteaika vähintään kolme kertaa pidempi kuin kuluttajalle lähempänä oleva RCD.

01.07.74. RCD: n toiminta-alueella, nollajohtimen johdin ei pitäisi on liitännät maadoitettuihin elementteihin ja neutraali suojajohto.

1.7.75. Kaikissa tapauksissa RCD: n käyttö täytyy varmista kuormapiirin luotettava kytkentä ottaen huomioon mahdolliset ylikuormitukset.

01.07.76. suositeltava käytä UZO: ta, joka on ainoa laite, jossa on katkaisija, joka suojaa ylivirtaa vastaan.

Ei sallittu käytä UZOa ryhmähoidoissa, joilla ei ole suojausta ylivirtaukselta, ilman lisälaitteistoa, joka tarjoaa tämän suojan.

Kun käytät RCD-laitteita, joissa ei ole ylivirtasuojausta, tarvitaan niiden lasketut tarkistukset ylivirtatiloissa, ottaen huomioon korkeamman tason laitteiden suojaavat ominaisuudet ja suojaavat ylivirtailmaa vastaan.

7.1.77. Asuinrakennuksissa ei sallita jotka katkaisevat kuluttajan automaattisesti verkosta, kun verkkojännite laskee tai sitä ei voida hyväksyä. Samalla UZO täytyyylläpitää toimintaa vähintään 5 s jännitteen pienentämiseksi 50%: iin nimellisvirrasta.

7.1.78. Rakennuksissa voida RCD-tyyppi "A", joka reagoi sekä vaihtovirta- että sykkivä vahinko -virtoihin, tai "AC", joka reagoi vain vaihtovirtavirtauksiin.

Sykkivän virran lähde on esimerkiksi pesukoneiden nopeussäätimet, säädettävät valonlähteet, televisiot, videonauhurit, henkilökohtaiset tietokoneet jne.

07.01.79. Ryhmäverkoissa, jotka toimittavat astioita, oltava aseta jäännösvirtakytkin, jonka nimellisvirta on enintään 30 mA.

sallittu kytkentä useisiin ryhmien yhteen riviin yhdellä RCD: llä erillisten katkaisijoiden kautta (sulakkeet).

UZO: n asentaminen linjoihin, jotka syöttävät kiinteitä laitteita ja valaisimia ja myös yleisissä valaistusverkoissa, ei vaadita.

7.1.80. Asuinrakennuksissa on suositeltavaa asennettu litteisiin paneeleihin, ne voidaan asentaa lattiapaneeleihin.

7.1.81. RCD-asennus on kielletty sähkövastaanottimia, joiden irrottaminen voi johtaa kuluttajien kannalta vaarallisiin tilanteisiin (palohälytysjärjestelmän poistaminen jne.).

1.7.82. velvollisuus on sellaisen UZO: n asentaminen, jonka nimellinen käyttövirta on enintään 30 mA ryhmille, jotka syöttävät ulkoverkkoja ulkona ja erityisen vaarallisissa ja suuririskisissä huoneissa, esimerkiksi 3 kylpyhuonetta ja huoneiden ja hotellihuoneiden suihkutiloissa.

7.1.83. Verkon kokonaisvuotovirta ottaen huomioon liitetyt kiinteät ja kannettavat virrankuluttajat normaalikäytössä ei pitäisi ylittää 1/3 RCD: n nimellisvirrasta. Tietojen puuttuessa sähkövastaanottimien vuotovirta olisi otettava 0,4 mA: n kuormavirran 1 A: n osalta ja verkon vuotovirta 10 μA nopeudella 1 m vaihejohtimen pituudelta.

7.1.84. Tulipalosuojan tason nostaminen oikosulkujen aikana maadoitetuille osille, kun virran määrä ei riitä laukaisemaan suurinta virran suojausta, tulo huoneistolle, yksittäiselle talolle jne. on suositeltavaa RCD: n asennus käyttövirtaan 300 mA asti.

01.07.85. Asuinrakennuksissa, jos kohdan 7.1.83 vaatimukset täyttyvät, RCD: n toiminta kappaleiden mukaisesti 7.1.79 ja 7.1.84 voida jota suorittaa yksi laite, jonka vastausvirta on enintään 30 mA.

7.1.86. Jos vikavirtasuoja on tarkoitettu suojaamaan sähköiskulta ja tulelta tai vain paloturvallisuutta vastaan täytyy irrota molemmat vaihe- ja nollakokojohdot, ei ole tarpeen suojata ylijännitteitä nollavirtajohtimessa.

1.7.88. Lisäpotentiaalin tasausjärjestelmään kaikkien sähkölaitteiden avoimet sähköä johtavat osat, kolmansien osapuolten johtavat osat ja kaikkien sähkölaitteiden (myös sähköpistorasiat) nolla suojausjohtimet on liitettävä kosketukseen.

Kylpyhuoneiden ja suihkukoneiden osalta lisäpotentiaalin tasausjärjestelmä on pakollinen, ja siihen olisi sisällyttävä muun muassa ulkopuolisten johtavien osien liittäminen tilojen ulkopuolelle. Jos sähkölaitteistoa ei ole varustettu potentiaalisen tasausjärjestelmän kytkemällä nolla suojausjohtoja, potentiaali tasausjärjestelmä on kytkettävä tuloon PE-väylään (terminaaliin). Lattiaan upotetut lämmityselementit on peitettävä maadoitetulla metalliristikko- tai maadoitetulla metallisella vaipalla, joka on liitetty mahdolliseen tasausjärjestelmään. Laadussa ylimääräinen suoja lämmityselementtejä varten on suositeltavaa käyttää UZOa enintään 30 mA: n virralla.

Sellaisten saunojen, kylpyhuoneiden ja suihkutilojen potentiaalien paikallisen tasauksen järjestelmää ei saa käyttää.

Toistan vielä kerran, että tässä sarakkeessa esitetään vain osia, jotka haluavat lukea ne kokonaan Internetissä (PUE 7 - sähköasennussäännöt, 7 jakso), tässä artikkelissa en aio kommentoida näitä sääntöjä, vaikka olen samaa mieltä siitä, että on kiistanalaisia kysymyksiä ja kommentoi niitä myös runet.

Palaa RCD: n ja Differentiaalisuojan osiolle

Miten valita katkaisijan

Katkaisijan, joka tunnetaan myös suojakytkimenä, on laite, joka suojaa rakennusta (erityisesti elektroniikkaa siinä) sähköisiltä sähköiskuilta.

Katkaisijan valinta

Normaaleissa käyttöolosuhteissa, kun kaikki laitteet ja johdot toimivat normaalisti, virta virtaa vapaasti kytkimestä. Mutta heti, kun virta ylittää kriittisen tason (kuorma on lisääntynyt laitteiden tai sähköpiirien toimintahäiriöiden seurauksena ja oikosulku on ilmennyt), katkaisijat aktivoituvat ja verkko avataan.

Yleensä kuvatut laitteet on varustettu kahdella päästötyypillä:

 • sähkömagneettinen - se aktivoituu, kun piirin virta on useita kertoja suurempi kuin itse koneen nimellisvirta;

Jos katkaisija ei ole, hätätilanne voi aiheuttaa ylivirtauksen verkon läpi, eristemateriaali sulaa ja itse johdotus todennäköisesti syttyy. Seuraukset voivat olla kaikkein valitettavimpia - tulipalon ilmetessä (erityisesti puurakenteiden, kuten kylpyammeen) sähköiskun vuoksi. Nykyisessä artikkelissa keskustelemme siitä, miten valita katkaisija riippuen johdotuksen, nykyisen ja muiden parametrien poikkileikkauksesta.

Circuit Breaker Device

Kiinnitä huomiota! Jos puhumme ajatuksesta korvata vanha laite, sinun tarvitsee vain tutkia sen merkintöjä ja valita valitsemalla sen. Mutta jos esimerkiksi on tarkoitus asentaa kytkin hiljattain rakennettuun rakennukseen, kaikki parametrit olisi valittava itsenäisesti.

Koneiden valintaan ja asentamiseen sovelletaan sähköasennusten asennusohjeita (PUE).

Kohta 7. "Erityislaitteiden sähkölaitteet". Luku 7.1. Lataa tiedosto

Automaattikytkimen valinnan ominaisuudet

Jos haluat valita laitteelle, joka soveltuu sekä teknisiin ominaisuuksiin että kustannuksiin (vaikka toinen indikaattori ei ole kriittinen, koska tällaisten laitteiden hinta on vähäinen), sinun täytyy käydä läpi muutamia yksinkertaisia ​​vaiheita.

Kiinnitä huomiota! Yhden napaisen automaatin hinta (ja vielä kolmipolainen) vaihtelee 50-200 ruplan alueella. Keskikokoiselle kylpylle voi kestää noin 5-7 napaa, joten suoja itse maksaa noin 250-1500 ruplaa. Hyväksy, ole niin suuri määrä sähköturvallisuutta varten 15 vuotta.

Automaattikytkimen valinnan ominaisuudet

Vaihe yksi. Ostopaikka

Ensinnäkin on huolehdittava siitä, että laite itsessään on turvallinen. On suositeltavaa ostaa kytkin erikoismyymälästä, ei markkinoilta tai epäilyttävältä vähittäismyymälältä. Kysy myös myyjältä valmistajalta ja laitteen alkuperästä, pyydä asiaa koskevia asiakirjoja. Kuten tiedät, halvat tuotteet Kiinasta eivät ole useinkaan hyödyttömiä, vaan jopa vaarallisia.

Valitse laadukas tuote

On suositeltavaa ostaa automaattisia tunnettuja tuotemerkkejä.

Valokuvakytkimet ABB: n tehtaalta

Kyllä, se maksaa enemmän, mutta laatu on korkea, koska suuret yritykset eivät todennäköisesti vaaranna maineensa. Nyt - suoraan tiettyihin parametreihin.

Vaihe kaksi. Kaapeliosa

On syytä muistaa, että kytkin ei itse asiassa suojaa verkkoon liitettyjä sähkölaitteita ja johdotusta. Valinta osastolla on tehtävä, jos johdotus on asetettu pitkään. Tällöin sinun täytyy vain sopeutua tiettyihin olosuhteisiin.

Määritä kaapelin osa

Ensin lanka poikkileikkaus mitataan ja määritetään. Jatkotoimiin voit käyttää sopivaa taulukkoa.

Pöytä. Poikkileikkauksen nykyisen rajan riippuvuus

Automaattinen valintapiiri

Kun nykyinen arvo määritetään, on valittava katkaisijan tyyppi. On huomattava, että rinnakkain on suositeltavaa määrittää verkkoon liitettyjen laitteiden suurin teho. Tosiasia on, että esimerkiksi yhden lämmöntuotannon johdotus voi kestää ja jos useat niistä ovat yhtä aikaa, kaapelit alkavat kuumentua, mikä ennemmin tai myöhemmin aiheuttaa oikosulun.

Kytkennän kapasiteetti ja liitettyjen laitteiden kokonaisteho määrittävät ensimmäisen indikaattorin - kytkimen käyttövirran (sitä kutsutaan myös nimellisvirraksi).

Kolmas vaihe. napa

Nykyaikaiset kytkimet voivat olla yhden ja kolmen napaisia, tutustumme jokaiseen lajikkeeseen.

 1. Yksinapaiset laitteet on asennettu yksinomaan yksivaiheiseen verkkoon. Selvästi, niitä ei ole asennettu itse vaihetta varten, mutta lähtevät oksat - valaistuslinjat tai myyntipisteet - suojaavat niitä.

Yhden napaisen katkaisijan

3-napaiset katkaisijat

Vaihe neljä. Ylikuormitusvirta

Laitteen ylikuormavirta on myös erittäin tärkeä. Jos puhumme yksivaiheisesta verkosta, kytkimen valinnassa tulisi noudattaa seuraavia laskelmia: aloitetaan 10 kW: n varaaminen huoneeseen, joten 10 000 wattia on jaettava 220 voltilla (jännite). Tulos, 45.5, pyöristetään alempaan arvoon, tässä tapauksessa 40 ampeeriin.

Kolmivaiheverkossa tehdään useita muita laskelmia. Käytettävä kaava on seuraava:

P / U x 1,7 = ²

Tässä tapauksessa P on 3 000 wattia, U on 380 volttia, 1.7 on juuren kolme ja I on vaadittu virta. Jos teet laskelmia tämän huoneen kaavan avulla, esimerkkinä, osoittautuu, että tarvitset saman laitteen 40 ampeeria varten, mutta jo kolmipoluutiolla.

Kolmivaiheinen automaattinen katkaisija BA47-100 TM UNIVEC

Näiden laskelmien perusteella valitaan yksi useista mahdollisista tyypistä (kaikki riippuu sovelluksen tarkoituksesta):

 • B 3.4 tai 5 - käytetään aktiivisissa kuormissa, joissa on maadoitus (kuten pistorasiat, valaistus);
 • Z 2-3 - sopii elektroniikkaan;
 • C 5-10 - matalaimpulssien virtapiirejä suojaava (tämä sisältää asuinrakennukset ja toimistot);
 • K 8-15 - sopii suuritehoisille muuntajille ja sähkömoottoreille;
 • D 10-20 - sopii korkeisiin pulsseihin ja kytkentävirtaan (nostolaitteet, pumput, muuntajat jne.).

Viides vaihe. Oikosulku (oikosulku)

Kun valitset mallin oikosulkuvirtaukselle, on muistettava yksi tärkeä edellytys: Edellä mainittujen PUE-sääntöjen mukaisesti automaattisten laitteiden, joiden kapasiteetti on alle 6 kA, käyttö on kielletty. Nykyään suojalaitteilla voi olla seuraavat luokitukset (kA):

Kiinnitä huomiota! Jos huone, jossa kytkin asennetaan, sijaitsee lähellä muuntajan sähköasemaa, valitaan laite, joka toimii enintään 10 kA: n oikosulussa. Kaikissa muissa tapauksissa 6 kA: n automaatti riittää.

Automaattinen kytkinmerkintä

GOST R 50345-99. Lataa tiedosto

On syytä huomata, että tämän asiakirjan mukaan vähemmän toimivia kytkimiä - 4,5 kA voidaan hyväksyä valaistus- ja pistorasioiden ryhmille - vaikka Euroopassa tällaisia ​​laitteita ei saa käyttää.

Vaihe kuusi. selektiivisyys

Tämä termi tarkoittaa, että ennakoimattomassa tilanteessa sammutetaan vain erityinen tontti eikä kaikkia rakennuksen sähköä. Tässä koneiden arvot olisi valittava palvelevan piirin mukaisesti. Joten haarukan yläosaan asennetaan johdantolaite, jonka nimellisarvo vastaa piirin suurinta sallittua kuormitusta (se seuraa kaapelin osasta). On tärkeää, että tämän katkaisijan käyttövirta ylittää muiden paneelissa olevien kytkimien virran. Seuraavassa on tärkeimmät ohjeet:

 • keskimääräiselle maalaistalolle tarvitaan 40-amp: n yksikkö (kuten jo mainittiin);
 • valaistukseen - 10 ampeeria;
 • sähköliesi - 32 ampeeria;
 • pistorasiaan - 16 ampeeria;
 • sähkölaitteille, joiden kapasiteetti on enintään 5 kilowattia - 25 ampeeria.

Tällainen kokoonpanotekniikka täyttää täysin valikoivuusolosuhteet.

Keittiön johdotus

Seitsemän vaihetta. Kytkinten lukumäärä

On välttämätöntä määrittää tarvittava määrä kytkinlaitteita. Tässä ovat perusvaatimukset:

 • yksi tulokytkin on oltava paneelissa;
 • toinen on valaisinlinjalla;
 • yksi pistorasiasta;
 • yksi jokaiselle voimakkaalle laitteelle (vedenlämmitin jne.).

Tässä tapauksessa voit olla varma, ettei ylijännite tapahdu.

Video - Kytkentälaitteiden valinta

merkki

Kun valitset automaatin, sinun on myös tutkittava legenda edessä. Siinä kuvataan lyhyesti mallin pääominaisuudet, joiden tärkein ominaisuus on suurin sallittu käyttövirta.

Turvamerkinnät

Kaikki mallit on tavanomaisesti jaettu kolmeen luokkaan, joita merkitään kirjaimilla B, C ja D.

 1. Kirjain B osoittaa, että laite toimii viiden sekunnin kuluessa siitä, kun kuormitusvirta kolme kertaa ylittää sallitun arvon.
 2. Ryhmän C mallit laukaistaan ​​kahdessa sekunnissa viiden kertaisen ylityksen jälkeen.
 3. Lopuksi kytkimet, jotka on merkitty kirjaimella D, toimivat yhden tai kahden sekunnin kuluttua kymmenkertaisesta kuormituksen ylityksestä.

Video - Miten katkaisija toimii

Yleiset virheet koneen valinnassa

Alla olevat virheet ovat usein aloittaneet sähköasentajat. Jotta vältät "huijauksen", on suositeltavaa tutustua näihin virheisiin.

 1. Ensinnäkin ei pitäisi keskittyä sähkölaitteiden, vaan johdotuksen voimaan. Jos jälkimmäinen on jo vanha, sinun on oltava erityisen varovainen. Esimerkiksi pistorasiaan tarvitaan 16-ampi-laite, kun taas vanha alumiinilanka kestää vain 10 ampeeria ja sulaa nopeasti tällaisen voimakkaan mallin asennuksen jälkeen. Tällaisissa tapauksissa ei ole mitään muuta kuin korvata johdotus.
 2. Ihannetapauksessa kaikkien ostettujen automaatioiden pitäisi olla samalta valmistajalta. Tässä epäjohdonmukaisuuden todennäköisyys on minimaalinen.
 3. Jos laskennassa saatiin keskimääräinen luku (esimerkiksi 13,9 ampeeria eli 16 tai 10), on parempi antaa suosiollinen suurempi indikaattori, mutta vain edellyttäen, että johdotus kestää 16 ampeeria.
 4. Suositellaan asennettavaksi automaattisia koneita, joiden teho on suurempi kuin vaaditaan laskelmien mukaan. Tosiasia on, että tässä voidaan käyttää sellaisia ​​tehokkaita laitteita kuin hitsauskone, asynkronimoottori, upotettava pumppu jne. Kuten jo todettiin, 40 ampeeria riittää kotikäyttöön.

Viimeinen asia: katkaisijat on suunniteltu tiettyyn määrään toimintoja riippuen valmistajasta ja tuotteiden laadusta. Siksi ennen ostoa sinun pitäisi selvittää ja tämä luku.

Jotkut katkaisijat