Vaiheohjausrele

 • Lämmitys

Kolmivaiheisen jännitteen laadun ja sähkölaitteiden suojauksen säätämiseksi hätätilanteissa käytetään vaiheohjausreleitä. Hätätilanteet tässä tapauksessa ovat vaiheen symmetrian, vaihevikojen, vaihejärjestysrikkomuksen rikkominen sekä jännitteen pieneneminen tai nosta- minen alle asetuspistetason tason kolmessa vaiheessa ainakin yhdessä vaiheessa. Sen lisäksi, että suojaavat heikkolaatuista virransyöttöä, tällaisten releiden käyttö edistää huomattavasti käyttöönottoa.

Vaiheohjausreleiden käyttö on erityisen käyttökelpoista silloin, kun laitteita käytetään usein uudelleen kolmivaiheiseen verkkoon, varsinkin jos laitteisto vaatii tiukkaa vaiheistusta eli vaiheiden järjestystä. Joidenkin koneiden moottoreiden oikea pyörimissuunta riippuu usein vaihejärjestyksestä ja jos se häiriintyy, pyöriminen tapahtuu toisessa suunnassa, mikä voi paitsi häiritä oikeaa toimintatilaa, mutta johtaa myös vakaviin konehäiriöihin, jotka vaativat kalliita korjauksia.

Tällaisista tilanteista suojaa vaiheohjausrele luotettavasti. Relepiiri määrittelee vaiheen pyörimissuunnan tulon ja sen mukaisesti lähtökoskettimet toimivat oikein. Jos oikean vaiheen järjestys on ristiriidassa, kone ei yksinkertaisesti käynnisty ja pysyy ehjänä.

Kun jokin vaiheista katoaa, samoin kuin jos jännite jossakin vaiheessa laskee alle asetetun arvon, rele välittää kuorman 1-3 sekunnin kuluessa. Kun jännite palaa määritettyihin sallittuihin arvoihin, 5-10 sekunnin kuluttua kuorma kytkeytyy takaisin verkkoon. Rele tunnistaa automaattisesti vähintään yhden vaiheen sallitut rajat ylittävän jännitelähteen, irrota kuorman ja seuraa paluuta hyväksyttävälle tasolle ja palauttaa kuorman uudelleen.

Joissakin tällaisissa releen malleissa voidaan kytkeä päälle ja pois päältä viiveaika, kun taas jännitteen epäsymmetria-taso säädetään kaikille vaiheohjausreleille manuaalisesti. Vaiheohjausreleen lähdöt voivat vaihtaa molempien kontaktoreiden käämiä tai magneettisia käynnistimiä esimerkiksi moottoreiden käynnistämiseksi ja ohjauspiirin, joka sisältää signaalilampun tai kellon.

Vaiheohjausreleen toimintaperiaate perustuu käänteisen sekvenssin harmonisten valintojen valintaan (kaksi kertaa useamman kerran päästä). Säröillä ja vaihekatkoilla juuri tällaiset harmoniset näkyvät verkossa. Näiden yliaaltojen eristämiseksi käytetään käänteisjärjestyssuodattimia, jotka yksinkertaisimmassa tapauksessa ovat passiivisia analogisuodattimia, joissa on aktiiviset ja reaktiiviset elementit (RC-ketjut), joissa on kaksi lavan tyyppiä, joiden ulostulossa elektromagneettiset releet aktivoidaan. Ohjauspiiri voidaan koota mikrokontrolleriin.

Tällaisten releiden käyttö sähkölaitteiden suojaamiseen kolmivaiheisissa jänniteverkoissa säästää induktiomoottoreiden käämityksiä burnoutista ja kalliit laitteet ennenaikaisilta vioilta. Jääkaapit, pesukoneet, ilmastointilaitteet ja muut kodinkoneet, joissa on sähköinen käyttölaite, voivat helposti rikkoa, jos syöttöjännite putoaa äkillisesti, joten vaiheohjausreleitä käytetään laajalti sekä suurissa yrityksissä että arkielämässä.

Vaiheohjausreleen toiminta ja kytkentäkaavio

Vaiheohjausreleen toimintaperiaate

Tämän laitteen pääasiallinen tarkoitus on valvoa ja suojata sähkölaitteita, kun kyseessä on matala laatu kolmivaiheinen jännite. Tämä on erityisen tärkeää tuodusta laitteistosta, joten vaiheohjausreleitä asennetaan aina tuontilaitteiden suojelemiseksi. Tämä laite ohjaa kolmivaiheverkkoa yhden tai useamman vaiheen katkeamisen, väärä vaihekierron, jännitteen epäsymmetrian tai vaiheen vääristymisen.

Releen ohjausvaiheet RNPP-301

Jos kaikki vaiheet vastaavat ohjausreleen parametreja, tämän laitteen koskettimet kytkeytyvät päälle, mikä antaa luvan kytkeä kolmivaihejännite magneettisen käynnistimen, kontaktorin kautta. Jos yksi vaihe häviää, rele ei käynnistä magneettista käynnistintä, laitteistoa ei saa virrata. Hätätilanteessa hälytys voidaan aktivoida releen välityksellä.

Kun puuttuva vaihe palautetaan, laite käynnistää kuorman automaattisesti 5 sekunnin kuluttua. Siten ohjaus tapahtuu automaattisesti, hätätapauksessa rele katkaisee kuorman ja kun verkkoparametrit palautetaan, se kytkee kolmivaiheverkon jännitteen automaattisesti. Jotkin releemalleilla on kyky säätää yhteyksiensä viiveaikaa.

Vaiheohjauksen relepiiri

Erityisen tärkeä on valvontareleiden sisällyttäminen mobiililaitteiden piireihin kolmivaiheisella sähkömoottorilla. Joten pumppu, jossa väärä vaihekääntö ei pyöri hyvin, ja puristin voi räjähtää lainkaan. Yhden vaiheen tauolla sähkömoottori ylikuumenee ja poltetaan.

Moottorin suojaamiseksi vaihevikaa vastaan, magneettiselle käynnistimelle asennetaan myös terminen rele. Sulkemisaika on melko pitkä. Jokaista sähkömoottoria varten terminen rele ei saa valita sen käyttövirrasta, vaan säätämällä kunkin lämpöreleen nimellisvirtaa erikoisruuveilla. Tällöin teline on koottu.

Yleensä termisen releen virran tarkkaa valintaa ei ole, eikä haluttu. Siksi vaiheohjausrele on yksinkertaisesti välttämätön tässä tapauksessa. Releen toiminta perustuu negatiivisten sekvenssien yliaaltojen määrittämiseen, jotka esiintyvät keskeytys- tai taivutusvaiheen aikana.

Vaiheohjausreleen kytkentäkaavio verkkoon ja magneettinen käynnistin

Nämä harmoniset kulkevat passiivisten analogisuodattimien läpi, joissa ne erotetaan pääharmonisteista. Valittujen harmonisten signaali syötetään ohjauskortille, joka sisältää koskettimet. Vaiheohjausreleen piiri on koottu transistoreihin tai mikrokontrolleriin. Vaiheohjausreleen kytkentäkaavio on yksinkertainen.

Kolmen vai- heen L1, L2, L3 ja neutraali N on kytketty laitteen vastaaviin päätteisiin, ja releyhteydet on liitetty käynnistyskäämin tahtiin. Normaalissa tilassa ohjausreleiden koskettimet ovat kiinni, magneettinen käynnistin on päällä ja laite on päällä.

Hätätilanteessa laite kytkee koskettimet päälle, avautuu, kuorman syöttöjännite sammutetaan, kunnes verkkojänniteparametrit palautetaan. Vaiheohjausreleen käyttö sähköpiirissä suojaa moottoreita ylikuumenemiselta ja vikaantumiselta. Kotimaisissa olosuhteissa tämä laite suojaa kolmivaiheista kompressoria, jääkaappeja ja pesukoneita.

Mikä on vaiheohjausrele ja missä se on?

suunnittelu

Moderni mikroprosessorimekanismit, joita käytetään laitteen valmistuksessa, tarjoavat sen helppokäyttöisyyden, suunnittelun yksinkertaisuuden ja parametrien luotettavuuden. Jos laitteita tuodaan, tämä on erityisen tärkeää, koska ne vaativat erityisen paljon virtalähdettä ja edellyttävät korkealaatuista virransyöttöverkkoa. Loppujen lopuksi pieni onnettomuus voi aiheuttaa suuria menetyksiä ja kalliita laitteita.

Alla on laitteen kytkentäkaavio:

Vaiheohjausreleen rakenne perustuu mikropiiriin. Hän ohjaa työnsä. Heti, kun jonkin vaiheen jännite pienenee (tai katoaa kokonaan), mikropiiri lähettää signaalin sähkömagneettiselle releelle, joka irrottaa kuorman.

Myös RCF: n suunnittelussa voi olla vaihtovirtaindikaattorit ja vaihejännitteiden epäsymmetria sekä vasteaika.

tapaaminen

Koska sähkölaitteita käytetään lähes kaikissa yrityksissä ja on välttämätöntä suojata sitä jatkuvasti vaiheen vääristymästä ja verkon jännitehäviöistä, releitä käytetään monilla toiminta-aloilla.

Mekanismia käytetään kolmivaiheisten laitteiden suojaamiseen. Vaiheohjausrele suojaa taukoja, vääristymiä tai tarttumista vastaan, ja myös valvoo, että jokainen vaihe on lomitettu oikein.

Saat lisätietoja siitä, mitä tämän tyyppisiä releitä käytetään videossa:

Myös tämä yksikkö voi olla jännitteensäätimen releen toiminto - valvoo jännitearvoa ja sammuttaa tehon arvojen alapuolella olevilla arvoilla.

Toiminnan periaate

Laitteen toimintaperiaate on itsetestaus: rele kytkeytyy pois päältä, kun hälytys laukeaa. Kun mekanismiin sovelletaan kolmivaiheista jännitettä, tarkistetaan kaikki käyttö- ja valvotut parametrit.

Jos tarkastuksen aikana kaikki parametrit olivat normaaleja, sisäänrakennettu sähkömagneettinen rele aktivoituu. Jos ohjaus osoitti, että ainakin yksi parametreista ei vastaa normia, mekanismi sammuu automaattisesti. Sitten, kun kaikki parametrit palaavat sallittuun nopeuteen, laite käynnistyy automaattisesti viipymättä. Jos se ei ole yksi vaihe, joka on sammutettu, mutta kaksi tai kolme, laite voidaan sammuttaa viipymättä.

Kun jokin hätätilanteissa tapahtuu, laite irtoaa kuorman. Hätätilanteet voivat olla erilaisia, esimerkiksi:

 • mikä tahansa vaihe on kadonnut;
 • tulo jännitetason sallituista rajoista (symmetrinen tai epäsymmetrinen);
 • virheellinen kytkentä kolmivaiheisen tehon seurauksena - väärä vuorottelu.

Tällainen ohjaus mahdollistaa tämän laitteen avulla nopean ja tehokkaan suojan laitteista sähköverkon virtalähteen vaarallisilta ja hätätavoilta sekä valvoa kulutetun sähkön laatua.

Laitteiden tyypit

Nykypäivän markkinoilla on suuri määrä vaiheohjausreleitä. Yksi suosituimmista tyypeistä ovat seuraavat:

Lisäksi jakelu ja suosio saivat modifikaatiomalleja, kuten EL-12 MT ja EL-11 MT.

Mallissa EL-11 ja sen modifikaatiota EL-11 MT käytetään pääsääntöisesti generaattorisarjan, virtalähteiden sekä automaattisten käynnistysjärjestelyjen (ATS) suojaamiseen.

Relemalli EL-12 ja sen muutos EL-12 MT käytetään pääasiassa nostolaitteiden moottoreiden suojaamiseen, joiden kapasiteetti on enintään 100 kW.

Mallin EL-13 ja sen muutos EL-13 MT tekevät ohjausta taajuusmuuttajilla, joiden teho on enintään 75 kW.

Laitteen kiinnitys suoritetaan kahdella tavalla. Ensimmäinen vaihtoehto on kiinnitys kiinnitysruuveilla ja toinen vaihtoehto kiinnitetään DIN-kiskoon.

Tässä tarkastelimme käyttötarkoitusta, toiminnan periaatetta ja vaiheohjausreleen laitetta. Toivomme, että nyt on selvää, mikä laite on ja mihin se on!

Suosittelemme lukemaan:

Vaiheohjauksen relepiiri

Verkkosivustossamme sesaga.ru kerätään tietoja toivottomista, ensisilmäyksellä tilanteista, jotka syntyvät tai voivat ilmetä kotona jokapäiväisessä elämässäsi.
Kaikki tiedot koostuvat käytännön vinkkeistä ja esimerkkeistä mahdollisista ratkaisuista tiettyyn kysymykseen kotona omalla kädelläsi.
Kehitämme vähitellen, joten uusia osioita tai otsikoita tulee näkyviin, kun kirjoitamme materiaaleja.
Onnea!

Tietoja osioista:

Kotiradio - amatööriradio. Tässä kerätään mielenkiintoisin ja käytännöllisin keinoin kodin laitteita. Sarja artikkeleita elektroniikan perusasiateista radioamatöörien aloittelijoille on suunniteltu.

Sähkölaitteet - yksityiskohtaiset asennus- ja kaaviomallit, jotka liittyvät sähkötekniikkaan. Ymmärrätte, että on olemassa aikoja, jolloin ei ole tarpeen soittaa sähköasentajalle. Voit ratkaista useimmat kysymykset itse.

Radiota ja sähköä aloittelijoille - kaikki osiossa olevat tiedot tulevat täysin omistautumaan aloitteleville sähköasentajille ja radioamatööreille.

Satelliitti - kuvaa satelliittitelevision ja Internetin käyttöä ja kokoonpanoa

Tietokone - Opit, että tämä ei ole niin hirvittävä peto ja että voit aina selviytyä siitä.

Korjaamme itseämme - annamme eläviä esimerkkejä kodin kodinkorjauksista: kaukosäädin, hiiri, silitysrauta, tuoli jne.

Kotitekoiset reseptit ovat "maukkaita" osioita, ja ne ovat täysin omistettu ruoanlaittoon.

Miscellaneous - suuri osa, joka kattaa laajan aihealueen. Harrastukset, harrastukset, vinkit jne.

Hyödyllisiä pieniä asioita - tässä osassa on hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla voit ratkaista kotitalousongelmia.

Kotijoukot - osa täysin tietokonepeleistä ja kaikesta siihen liittyvästä osasta.

Lukijoiden työ - osassa julkaistaan ​​artikkeleita, teoksia, reseptejä, pelejä, lukijan neuvoja, jotka liittyvät koti-elämään.

Hyvät vierailijat!
Sivusto sisältää minun sähkökondensaattoreiden ensimmäisen kirjan, joka on omistettu aloitteleville radioamatööreille.

Ostamalla tämän kirjan voit vastata lähes kaikkiin kondensaattoreihin liittyviin kysymyksiin, jotka syntyvät amatööriradiotoiminnan ensimmäisessä vaiheessa.

Hyvät vierailijat!
Toinen kirja on omistettu magneettisille alkulähteille.

Ostamalla tämän kirjan, sinun ei enää tarvitse etsiä tietoja magneettisista alkupaloista. Kaikki tämä, jota tarvitaan niiden ylläpitoon ja käyttöön, löytyy tästä kirjasta.

Hyvät vierailijat!
Kolmas video julkaistiin artikkelissa How to solve sudoku. Video näyttää, miten ratkaista monimutkainen sudoku.

Hyvät vierailijat!
Oli video artikkelille Laite, virtapiiri ja välireleen kytkentä. Video täydentää artikkelin molempia osia.

Vaiheohjausrele: toimintaperiaate, tyypit, merkintä + miten säätää ja liittää

Teknisen tilanteen tulos, kun moottorin staattorikäämitykset kuluttavat nykyistä enemmän kuin asetetut parametriset arvot, on ylimääräinen lämpö. Tämä tekijä vähentää moottorin eristyksen laatua. Laitteet epäonnistuvat.

Termisten ylikuormitusreleiden vasteaika ei tavallisesti riitä tehokkaan suojan aikaansaamiseksi suurta virtaa aiheuttamaan liialliseen lämpöön. Tällaisissa tapauksissa vain vaiheohjausreleitä pidetään tehokkaana suojalaitteena.

Yleisiä tietoja laitteesta

Tällaisten sähkölaitteiden toimivuus on paljon laajempi kuin ainoa ylikuumenemisen ja oikosulun suoja.

Käytännössä ylikuormitettujen vaiheiden releen valinta, joka lopulta tarjoaa kattavan suojan, havaitaan.

Vaiheenvalvontalaitteiden ansiosta saavutetaan etuja:

 • lisää moottorin käyttöikää;
 • moottorin kalliin korjauksen tai vaihdon vähentäminen;
 • moottorin vioista johtuvat seisokkeja;
 • vähentämällä sähköiskun vaaraa.

Lisäksi laite tarjoaa luotettavan suojauksen tulipalosta ja oikosulkumoottorikäämistä.

Tyypilliset suojareleet

Kolmivaiheisissa järjestelmissä, nykyisissä mittaus- ja jännitemittausreleissä on kaksi päätyyppiä.

Laitteiden käytön edut

Nykyisten suojareleiden edullinen puoli jännitteensäätöreleihin nähden on ilmeinen. Tämäntyyppinen laite toimii riippumatta EMF: n (sähkömoottorivoiman) vaikutuksesta, joka aina seuraa vaihevirheen moottorin ylikuormituksen yhteydessä.

Lisäksi nykyisen mittauksen periaatteella toimivilla laitteilla pystytään määrittämään moottorin poikkeava käyttäytyminen. Seuranta on mahdollista joko haaroituspiirin linjalla tai sen kuormituspuolella, jossa rele on asennettu.

Jännitteenmittauksen perusteella prosessin ohjaavat laitteet rajoittavat epänormaalien käyttöolosuhteiden havaitsemiseen vain sen rivin puolelle, jossa laite on kytketty.

Jännitteellisillä laitteilla on kuitenkin myös tärkeä etu.

Kyseessä on tällaisten laitteiden kyky havaita epänormaali tila, riippumatta moottorin tilasta.

Esimerkiksi virran muutoksiin herkkä releet havaitsevat vaiheiden epänormaalin tilan vain suoraan moottorin toiminnan aikana.

Laitteen jännitemittaus tarjoaa kuitenkin suojauksen välittömästi ennen moottorin käynnistämistä.

Myös jännitteenmittauslaitteiden etuna on yksinkertainen asennus ja halvempi hinta. Tämäntyyppiset suojalaitteet:

 • ei tarvitse ylimääräisiä virtamuuntajia;
 • sovelletaan riippumatta järjestelmän kuormituksesta.

Ja hänen työnsä vaatii vain jännitteen kytkemistä.

Vaiheen vian havaitseminen

Vaihehäiriö on mahdollinen sähkönjakelun jonkin osan sulakkeen vuoksi.

Kytkentälaitteen mekaaninen vika tai jonkin sähköjohdon katkeaminen aiheuttavat myös vaihevirheen.

Samassa vaiheessa toimiva kolmivaiheinen moottori vie tarvittavan virran jäljellä olevista kahdesta linjasta. Yritetään käynnistää se yksivaiheisessa tilassa johtaa roottorin lukitsemiseen ja moottori ei käynnisty.

Reaktion aika lämpö ylikuormitusyksikköä kohti voi olla liian pitkä, jotta saadaan aikaan tehokas suojaus moottorikäämissä syntyvää liiallista lämpöä vastaan, kun vika ilmenee.

Kolmivaihemoottorin suojaaminen vaihevikaantumiselta on vaikeaa, koska alikäyttöinen kolmivaiheinen moottori käy yhden vaiheen kolmesta muodostaen regeneroidun jännitteen (käänteinen emf).

Se on muodostettu rajuun käämityksen sisällä ja se on lähes yhtä suuri kuin menetetyn jännitteen arvo.

Sen vuoksi jännitteenmittausreleet, jotka ohjaavat vain sen arvoa, eivät tällaisissa tilanteissa tarjoa täydellistä suojausta vaihevikaantumiselta.

Korkeampi suojaustaso voidaan saada laitteella, joka pystyy havaitsemaan vaihekulman siirtymän ilmaisun, joka yleensä seuraa vaihevikaa.

Normaaleissa olosuhteissa kolmivaiheinen jännite on 120 astetta vaiheittain toistensa suhteen. Epäonnistuminen aiheuttaa kulman siirtymisen normaalista 120 astetta.

Vaihe käänteinen havaitseminen

Vaiheen vaihtuminen voi tapahtua:

 1. Suoritetut huolto moottorilaitteistossa.
 2. Sähkönjakelujärjestelmää on muutettu.
 3. Kun tehon palauttaminen johtaa eri vaiheisiin, jotka olivat ennen sähkökatkoa.

Vaihtovirran havaitseminen on tärkeää, jos vastakkaiseen suuntaan kulkeva moottori voi vaurioittaa käytettyä mekanismia tai jopa pahempaa aiheuttaa käyttöhenkilökunnan fyysistä vahinkoa.

Sähköverkkojen toimintaohjeet edellyttävät suojaa kaikkien laitteiden, mukaan lukien henkilökuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot (liukuportaat, hissi jne.), Mahdollisten vaiheiden kääntämisen estämiseksi.

Jännitteen epätasapainon tunnistus

Epätasapaino ilmenee yleensä, jos sähköyhtiön toimittamat tulevat verkkojännitteet ovat eri tasoilla.

Epätasapaino voi syntyä, kun yksivaiheiset valaistustasot, sähkölähdöt, yksivaihemoottorit ja muut laitteet kytketään erillisiin vaiheisiin, eikä niitä jaeta tasaisesti.

Jossakin näistä tapauksista muodostuu järjestelmään nykyinen epätasapaino, mikä heikentää tehokkuutta ja lyhentää moottorin käyttöikää.

Kolmivaiheiseen moottoriin kohdistuva epäsymmetrinen tai riittämätön jännite johtaa staattorikäämien virran epätasapainoon, joka on yhtä suuri kuin vaihejännitteen epätasapainon monivaihearvo.

Tämä hetki puolestaan ​​lisää lämmityksen lisääntymistä, mikä on tärkein syy moottorin eristämisen nopeaan tuhoutumiseen.

Kaikkien teknisten ja teknisten tekijöiden perusteella tämän tyyppisen releen käyttö on tärkeää, ei pelkästään sähkömoottoreiden, vaan myös generaattoreiden, muuntajien ja muiden sähkölaitteiden toiminnan kannalta.

Ohjauslaitteen kytkeminen

Releen rakenne, joka toteuttaa vaiheiden hallintaa ja jolla on laaja valikoima tuotteita, on yhtenäinen elin.

Tuotteen konstruktiiviset elementit

Sähköjohtojen liitäntälohkot pääsääntöisesti tuodaan kotelon etuosaan, mikä sopii asennustöihin.

Laite itse on valmistettu asennettavaksi DIN-kiskoon tai vain tasaiselle tasolle.

Päätelaajakaistaliitäntä on tavallisesti vakio kiinnitetty kiinnitin, joka on suunniteltu kupari (alumiini) -ydinten kiinnittämiseen, jonka poikkipinta on enintään 2,5 mm2.

Laitteen etupaneeli sisältää säädin / säätimet sekä valonohjausnäytön. Jälkimmäinen ilmaisee syöttöjännitteen läsnäolon / puuttumisen sekä toimilaitteen tilan.

Laitteen työpäätteissä tehdään kolmivaiheinen jänniteyhteys, jota vastaavat tekniset symbolit (L1, L2, L3) osoittavat.

Nollajohtimen asentamista tällaisiin laitteisiin ei tavallisesti ole, mutta tämä kohta määräytyy erityisesti releen suorituskyvyn - mallin tyypin mukaan.

Ohjauspiireihin kytkemistä varten käytetään toista liitäntäryhmää, joka yleensä koostuu vähintään 6 käyttöterminaalista.

Releen kontaktiryhmän yksi pari kytkee magneettisen käynnistimen kierukkapiirin ja toisen - sähkölaitteen ohjauspiirin kautta.

Kaikki on melko yksinkertaista. Jokaisella yksittäisellä relemallilla voi kuitenkin olla omat yhteysominaisuutensa.

Siksi laitteen käyttämistä käytännössä tulee aina ohjata mukana toimitetuissa asiakirjoissa.

Laitteen säätö

Jälleen mallista riippuen tuotesuunnittelu voidaan varustaa erilaisilla asetuksilla ja säädöillä.

On yksinkertaisia ​​malleja, jotka mahdollistavat yhden tai kahden potentiometrin ohjauspaneelille rakentavan tuoton. Ja laitteissa on lisäasetuksia.

Tällaisista laajennetuista virityselementeistä löytyy usein lohkojen mikrokytkimet, jotka sijaitsevat suoraan piirilevylle laitteen rungon alla tai erityisessä avattavassa niskassa. Asentamalla jokainen niistä yhteen paikkaan tai toiseen, luodaan tarvittava kokoonpano.

Asetus tulee tavallisesti suojaamaan nimellisarvot kiertämällä potentiometrejä tai asettamalla mikrokytkimet.

Esimerkiksi koskettimien tilan ohjaamiseksi jännite-eron (ΔU) herkkyyden taso asetetaan yleensä 0,5 V.

Jos on tarpeen ohjata kuorman syöttöjohdot, jännite-eron (ΔU) herkkyyssäädin asetetaan sellaiseen rajoittavaan asentoon, jossa siirtymäpiste käyttöviestistä hätätilaan havaitaan pienellä toleranssilla nimellistä arvoa kohti.

Yleensä kaikki instrumentin asetusten vivahteet on selkeästi kuvattu mukana olevissa asiakirjoissa.

Vaiheen ohjauslaitteen merkintä

Klassiset laitteet on merkitty yksinkertaisesti. Kotelon etupuolelle tai sivulle on annettu merkki-numeerinen sekvenssi tai merkintä on merkitty passiin.

Joten on merkitty venäläinen laite ilman neutraalia lankaa varten:

EL-13M-15 AS400V

jossa: EL-13M-15 on sarjan nimi, АС400В on vaihtovirran sallittu jännite.

Tuontituotteiden näytteet on merkitty hieman eri tavalla. Esimerkiksi PAHA-sarjan releellä on seuraava lyhenne:

PAHA B400 A A 3 C

Dekoodaus on tällainen:

 1. PAHA - sarjan nimi.
 2. B400 on vakiojännite 400 V tai kytketty muuntajaan.
 3. Ja - säätö potentiometreillä ja mikrokytkimillä.
 4. Kotelon tyyppi (E) DIN-kiskoon asennettavaksi tai erityisliittimeksi.
 5. 3 - kotelon koko 35 mm.
 6. C - koodimerkinnän loppu.

Joissakin malleissa toinen arvo voidaan lisätä ennen 2 kohtaa. Esimerkiksi "400-1" tai "400-2", ja muiden järjestys ei muutu.

Näin vaiheohjauslaitteet on merkitty, ja niillä on ylimääräinen teholiitäntä ulkoiselle lähteelle. Ensimmäisessä tapauksessa syöttöjännite on 10-100 V, toisessa 100-1000 V.

Hyödyllinen video aiheesta

Video on omistettu EKF: n yksittäisen tuotteen kuvaukselle ja tarkistamiselle. Saman periaatteen mukaan lähes kaikki valmistetut vaiheohjauslaitteet toimivat:

Kaikkien markkinoilla olevien erilaisten laitteiden osalta on vaikea määrittää, mikä merkintävaatimus on. Jos ulkomaiset valmistajat tunnustavat yhden standardin mukaisesti, sitten kotimaiset - toisten mukaan. Kuitenkin on aina mahdollista viitata vertailutietoihin, jos on tarpeen tulkita tarkasti kaikkien tietyn mallin tunnusomaisten parametrien arvot.

Kolmen vaihejännitteen ja vaiheensiirtolähtö

Vaiheohjausreleen toiminta ja kytkentäkaavio

Näkymät 5

Vaiheohjausreleen toimintaperiaate

Tämän laitteen pääasiallinen tarkoitus on valvoa ja suojata sähkölaitteita, kun kyseessä on matala laatu kolmivaiheinen jännite. Tämä on erityisen tärkeää tuodusta laitteistosta, joten vaiheohjausreleitä asennetaan aina tuontilaitteiden suojelemiseksi. Tämä laite ohjaa kolmivaiheverkkoa yhden tai useamman vaiheen katkeamisen, väärä vaihekierron, jännitteen epäsymmetrian tai vaiheen vääristymisen.

Releen ohjausvaiheet RNPP-301

Jos kaikki vaiheet vastaavat ohjausreleen parametreja, tämän laitteen koskettimet kytkeytyvät päälle, mikä antaa luvan kytkeä kolmivaihejännite magneettisen käynnistimen, kontaktorin kautta. Jos yksi vaihe häviää, rele ei käynnistä magneettista käynnistintä, laitteistoa ei saa virrata. Hätätilanteessa hälytys voidaan aktivoida releen välityksellä.

Kun puuttuva vaihe palautetaan, laite käynnistää kuorman automaattisesti 5 sekunnin kuluttua. Siten ohjaus tapahtuu automaattisesti, hätätapauksessa rele katkaisee kuorman ja kun verkkoparametrit palautetaan, se kytkee kolmivaiheverkon jännitteen automaattisesti. Jotkin releemalleilla on kyky säätää yhteyksiensä viiveaikaa.

Vaiheohjauksen relepiiri

Erityisen tärkeä on valvontareleiden sisällyttäminen mobiililaitteiden piireihin kolmivaiheisella sähkömoottorilla. Joten pumppu, jossa väärä vaihekääntö ei pyöri hyvin, ja puristin voi räjähtää lainkaan. Yhden vaiheen tauolla sähkömoottori ylikuumenee ja poltetaan.

Moottorin suojaamiseksi vaihevikaa vastaan, magneettiselle käynnistimelle asennetaan myös terminen rele. Sulkemisaika on melko pitkä. Jokaista sähkömoottoria varten terminen rele ei saa valita sen käyttövirrasta, vaan säätämällä kunkin lämpöreleen nimellisvirtaa erikoisruuveilla. Tällöin teline on koottu.

Yleensä termisen releen virran tarkkaa valintaa ei ole, eikä haluttu. Siksi vaiheohjausrele on yksinkertaisesti välttämätön tässä tapauksessa. Releen toiminta perustuu negatiivisten sekvenssien yliaaltojen määrittämiseen, jotka esiintyvät keskeytys- tai taivutusvaiheen aikana.

Vaiheohjausreleen kytkentäkaavio verkkoon ja magneettinen käynnistin

Nämä harmoniset kulkevat passiivisten analogisuodattimien läpi, joissa ne erotetaan pääharmonisteista. Valittujen harmonisten signaali syötetään ohjauskortille, joka sisältää koskettimet. Vaiheohjausreleen piiri on koottu transistoreihin tai mikrokontrolleriin. Vaiheohjausreleen kytkentäkaavio on yksinkertainen.

Kolmen vai- heen L1, L2, L3 ja neutraali N on kytketty laitteen vastaaviin päätteisiin, ja releyhteydet on liitetty käynnistyskäämin tahtiin. Normaalissa tilassa ohjausreleiden koskettimet ovat kiinni, magneettinen käynnistin on päällä ja laite on päällä.

Hätätilanteessa laite kytkee koskettimet päälle, avautuu, kuorman syöttöjännite sammutetaan, kunnes verkkojänniteparametrit palautetaan. Vaiheohjausreleen käyttö sähköpiirissä suojaa moottoreita ylikuumenemiselta ja vikaantumiselta. Kotimaisissa olosuhteissa tämä laite suojaa kolmivaiheista kompressoria, jääkaappeja ja pesukoneita.

Myös mielenkiintoisia artikkeleita


Puolijohderengas: suojauksen seuraukset ja menetelmät


Jännitteen säätimen liitäntä


Ylijännitesuoja. Ylijännitesuoja


Mikä on parempi jännitteen rele tai stabilisaattori

3-vaiheinen jännitteenvalvontarele - mitä tarvitaan, miten se on kytketty ja miten se on konfiguroitu

Kaikki tietävät, että sähköverkkojen suojaaminen talossa - on tärkein tehtävä, joka perustuu niiden turvalliseen toimintaan. Siksi vaihteen ja RCD: n asentavat automaattikoneet eivät ole yllättäviä kenellekään. Mutta laitteet katkaisevat verkon, jos siinä näkyy ylikuormitus tai oikosulku. RCD reagoi vuotovirtaan. Ja mitä on tehtävä siinä tapauksessa, että kolmivaiheverkossa on tauon jossakin vaiheessa tai nollapisteen tauon tai pulssin ylijännite, joka voi tapahtua ukkosmyrskyn aikana. Emme alenna korjausvirheitä organisaatioiden työntekijöiltä, ​​jotka toimittavat sähköä talojamme varten. Tässä tapauksessa lähtö on yksi - asentaa kolmivaiheisen jännitteenohjausreleen.

Varmista heti, että yksivaiheiset jännitteenohjausreleet ovat käytettävissä. Mutta tässä artikkelissa puhumme kolmivaiheisesta. Joten juuri nimestä käy selväksi, että tämä suojauslaite ohjaa jännitettä verkossa, joka kolmivaiheisessa 380 voltissa. GOST 21128-83: n mukaan on tiettyjä poikkeamia nimellisjännitteestä, joka on tässä ja muussa suunnassa 10%. Eli mikäli verkkojännite on välillä 342-410 voltti, niin tämä on normaalia.

Kolmen vaihejännitteen rele

Mitä tapahtuu, jos jännite ylittää normin tai sen alapuolella?

 • Suurella jännitteellä sähkölaitteet yksinkertaisesti polttavat. Eristys alkaa sula, elektronisten piirilevyjen elementit poltetaan ja niin edelleen.
 • Pienemmällä jännitteellä kaikki sähkölaitteet eivät toimi oikein (teho vähenee), jotkut yksinkertaisesti sammutetaan. Mutta sähkömoottorit polttavat.

Eli kaikkien näiden ongelmien välttämiseksi on asennettu kolmivaiheinen jännitteenohjausrele. Monet yksityisten talojen omistajat, joissa kolmivaiheinen sähköverkko on kytketty, eivät käytä näitä laitteita, koska ne ovat kalliita. Mutta kaikki 3-vaiheisen verkon toiminnassa olevat riskit maksoivat sata kertaa.

Tällä hetkellä markkinoilla voi ostaa eri tyyppisiä jännitteenohjausreleitä eri valmistajilta. Kaikilla niillä on sama toimintaperiaate, vaikka niillä on erilainen muotoilu ja erilaiset toiminnot. Katsotaan siis yksi lajista, tai pikemminkin V-suojelija 380V (VP-380V). Miksi tämä tuotemerkki valittiin? Tosiasia on, että tällä laitteella on digitaalinen näyttö, joka näkyy näytöllä, jonka avulla voit nähdä henkilökohtaisesti jännitteen kolmessa vaiheessa samanaikaisesti reaaliajassa. Lisäksi nämä ovat lisäasetuksia, joiden avulla voit säätää laitetta asianmukaisesti. Eli kaikki on yksinkertaista ja erittäin kätevää.

Emme puhu releen teknisistä ominaisuuksista, vaan lisätään yksinkertaisesti, että kolmivaiheisen releen toimintaperiaate perustuu kaikkien kolmen vaiheen ohjaukseen mikrokontrollerin avulla. Toisin sanoen, jos jompikumpi vaiheista muuttaa yhtäkkiä jänniteparametrit, jotka eroavat nimellisarvosta, mikrokytkin kytkee automaattisesti ns. Sähkömagneettisen releen. Se koostuu kahdesta koskettimen parista (ne on numeroitu instrumenttikoteloon): 2-3 on suljettu profiili, 1-3 on auki.

Varoitus! Voit tarkistaa jännitereleen käyttämällä yleismittaria. Yhdistämällä se liittimiin yhdellä ja kolmella, saadaan lukemat "1" yleismittarin näytöllä. Jos liitämme 2 ja 3, saamme "0".

Kolmivaiheisen jännitereleen pääosa asennetaan DIN-hallitsijaan. Kuitenkin monet niistä, mukaan lukien VP-380V, voivat toimia missä tahansa asennossa. Mutta kaikkien tyyppien yhteysjärjestelmä on erilainen. Sitä käytetään tavallisesti instrumenttikoteloon, joten releen kytkemistä sähköiseen piiriin ei saa olla vaikeuksia.

Huomaa, että tuloliittimet on kytkettävä verkkoon vain käynnistimen tai kontaktorin kautta. Muuten nimellisvirta, jonka VP-380V kolmivaiheinen jänniterele voi kulkea itseensä, on 6 A. Ja tämä riittää ohjaamaan käämin jopa kontaktorissa.

Alla oleva kuva esittää kytkentäkaavion.

Joten kolmen vaiheen johdon johdot on kytkettävä releeseen ylemmillä liittimillä, joissa on kirjaimet "A", "B" ja "C" merkinnät - nämä ovat vaiheita, "N" on nolla. On mahdotonta sekoittaa. Mutta pohjaterminaalit numeroidaan 1,2 ja 3, kytketään seuraavasti:

 • Liittimen numero yksi on kytketty yhteen A1-kontaktorin käämilähdöistä.
 • Kolmas päätelaite on kytketty mihin tahansa kolmesta vaiheesta ohittamalla releen.

Tällöin toisen lähdön kontaktorin käämi on kytketty kolmivaiheisen virtalähteen nollapiiriin. Siirry nyt voimayksikköön. Kaikki tässä on helpompaa: syöttövaiheet on kytketty kontaktorin liittimiin, jotka on merkitty kaaviossa kirjaimilla "L". Ja kuluttajalle kulkevat johdot (kuormaan) on kytketty kontaktorin ulostulopäätteisiin, jotka on merkitty kirjaimilla "T". Zero-ääriviivat kytketään yhdelle nollasululle kytkinlaitteessa.

Kiinnitä huomiota! On erittäin tärkeää, että kaikki kytkennät pysyvät lähekkäin toistensa kanssa, joten on suositeltavaa, ettei kierrä, varsinkin kun johdot on kytketty kontaktorin liittimiin. On parempi käyttää erityisiä vinkkejä, jotka ovat erittäin halpoja.

Ja vielä yksi suositus. Ohjausreleen liittämiseksi kolmivaiheiseen sähköverkkoon voidaan käyttää kuparijohtoja, joiden poikkileikkaus on 1,5-2,5 mm². Se riittää.

Jännitereleen konfigurointiin on liitettävä se verkkoon ja aktivoitava. Seuraavaksi kiinnitetään huomiota.

 • Jos näytössä näkyy numerot, mutta vilkkuu punaisena, se tarkoittaa, että kuormaa ei ole vielä tallennettu.
 • Jos monitorin numeron sijasta on viivoja, on olemassa kaksi vaihtoehtoa: onko mitään vaiheita vai vaihemuotoa muutettu.
 • Jos kaikki on normaalia, eli ei ole vaihekohtaista keskeytystä, syöttöjännite on nimellinen, ei ole suurta vaiheensiirtymää, sitten 15 sekunnin kuluttua yhteys 1-3 pitäisi sulkea releessä, joka kytkee kontaktorin käämin. Tämän jälkeen jännite alkaa kulua kuluttajalle.
 • Jos laite edelleen vilkkuu, kontaktori ei kytkeydy päälle. Eli jos ette ole noudattaneet yhtä oikeista yhteyksistä ja konfiguraatiosta.

Siirry suoraan VP-380V-relejännite-merkin asetuksiin. Näytön lähellä on kaksi painikkeita, joita on käsiteltävä. Ne on merkitty kuvakkeilla kolmion muotoisina. Kolmion yläpainikkeella katsomme ylhäältä alaspäin, alhaalla. Jos haluat asettaa sammutusrajan ylärajan, paina yläpainiketta ja pidä se muutaman sekunnin ajan. Näytön keskellä oleva numero on tehtaalla asetettu taso. Nyt, painikkeilla (ylös ja alas) voit asettaa sulkemisen vaaditun ylärajan.

Sama alaraja. Muuten releen ohjelmointi luodaan automaattisesti, heti kun olet lopettanut asetuksen kirjaimellisesti 10 sekunnin kuluttua, kaikki ilmaisimet pysyvät laitteen muistissa ja laite itsessään reagoi niihin.

Sulkemisajan asettaminen

Kotelon vieressä on toinen painike, jonka avulla voit säätää releen uudelleenkäynnistystä. Painike sijaitsee ylä- ja alaspainikkeiden välillä. Se on kellon muotoinen kello. Napsauta sitä, kunnes näytössä näkyy tehtaalla asetettu numero. Tämä on yleensä 15 sekuntia. Mikä tämä toiminto on?

Esimerkiksi jännitteensyöttö jossakin 250 V: n vaiheista oli 250 V asennettuna. Eli rele katkaisee verkon kokonaan. Puolen tunnin kuluttua jännite vaiheessa toipui. Se ei mene huomaamatta ohituksen ohi, joten se käynnistyy tarkalleen 15 sekunnissa. Voit muuttaa tätä arvoa pitämällä nappia painettuna 5 sekunnin ajan, minkä jälkeen voit nostaa arvoa painamalla yläpainiketta tai laskeaksesi sitä painamalla alempaa painiketta. Tällöin näyttö muuttaa numeroa yhteen suuntaan tai toiseen. Tällöin vaihemuutosindikaattorit ovat 5 sekuntia.

Askelvaihtelun asettaminen

Eri vaiheiden jännitearvojen erotuksen määrittämiseksi sinun on samanaikaisesti painettava kahta painiketta: "ylös" ja "alas". Näytössä näkyy numero (tavallisesti 50 V), joka asetetaan tehdasolosuhteisiin, mikä ilmaisee, että rele sammuu välittömästi, jos vaiheiden välinen ero on 50 voltti. Aika pois 20 sekuntia.

Tämän ilmaisimen pienentämiseksi tai lisäämiseksi sinun on pidettävä kahta painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, ja alhaisempi tai ylhäältä ponnahdus alhaalla. Asennusvaihe on 1 voltti, asennusrajat ovat 20-80 volttia.

Päätelmä aiheesta

Kuten näette, kolmivaiheinen jännitteenohjausrele on välttämätön asia. Yhteyden ja kokoonpanon suorittaminen ei ole helppoa. Se kestää enintään puoli tuntia. Ja jos kaikki toimivat oikein, laite suojaa talosi sähköverkot syöttöpiirin tehovirroista.

Mitä tarvitset relejännite ja vaiheohjaus RNPP 311M

Mikä on yksivaiheinen jänniterele

Miksi tarvitset aikareleen DIN-kiskoon

Kolmivaiheinen jänniterele: piiri- ja liitäntäominaisuudet, hinta

Moderni sähköasentaja talossa tai asunnossa edustaa monenlaisia ​​teknisiä keinoja, jotka edellyttävät syöttöjännitteen hallintaa. Virranhallinta tuottaa kolmivaiheisen jännitereleen, sulkee tai avaa sähköpiirin hätätilanteessa.

Jännitereleen tarkoitus

Useimmat suojalaitteet sisältävät ohjauselektroniikkareleitä. Kun valvotut parametrit poikkeavat määrätyistä rajoista, ne laukaistaan ​​katkaisemalla piiri. Kaikki releet koostuvat kolmesta elementistä. Ensimmäinen on havainto. Se välittää valvotun määrän arvosta välielementtiin, jossa se sovitetaan yhteen standardin mukaisten indikaattoreiden kanssa. Poikkeamien tapauksessa signaali lähetetään toimilaitteeseen, joka sammuttaa tehon.

Sähkön syöttöjännitteet ja virransyöttöpiirin katkokset voivat aiheuttaa kulutuslaitteiden häiriöitä. Käytetyt sähköverkot saattavat vaurioittaa vaiheita tai neutraalin johtimen palamista, mikä johtaa jännitehäiriöihin 0 - 380 V. Tällöin kaikki liitetyt kodinkoneet, joissa ei ole suojaa, voivat vaurioitua.

Kolmivaiheista jännitelaitetta käytetään välittömästi vastaamaan jännitteen suurenemiseen sallitun jännitteen yläpuolella ja avaa sähköpiiri. Vaihe kytketään pois päältä, kun magneettivuo esiintyy sähkömagneettikentässä, kun se kulkee nykyisen käämityksen läpi. Elektronisen piirin avulla rele on viritetty tiettyihin jänniterajoihin, joiden yläpuolella kuormituspiirin sähköiset koskettimet avautuvat.

Jänniterele asennetaan asunnon sähköpaneeliin, mutta pistorasiaan on asennettu malleja. Niiden avulla valitaan jännitteen muutoksen ala- ja ylärajat. On kätevää asettaa alue 180-245 V ja säätää sitä edelleen siten, että operaatioiden määrä on korkeintaan yksi kuukaudessa. Kun verkkojännite kasvaa tai laskee jatkuvasti, on suositeltavaa asentaa stabilointiaine.

Kolmivaiheisen jännitereleen kytkentä tehdään väistämättä syöttöautomaatin jälkeen, jonka nimellisarvo valitaan yhden askeleen välein esimerkiksi 32 A: n ja 40 A: n välisellä suhteella.

Kolmivaiheinen jänniterele kytketään verkon virtalähteisiin ja neutraaleihin johtimiin sekä kuormitusta yhdistäviin lähtöyhteyksiin niiden tilan seuraamiseksi. Vaihtotiloja suoritetaan kytkemällä hyppyjä releen liittimiin. Kun se käynnistetään, sen käämi irtoaa ja avaa tehoyhteydet. Ne voidaan liittää teho-kontaktorin käämiin, joka toimii myös irrottamalla kuluttajat. Kun jännite palautuu uudelleen, rele palaa alkuperäiseen tilaansa sulkemalla sen tehoyhteydet.

Edellä oleva kaavio sulkee kuluttajat verkko-ongelman sattuessa. Suojaus voidaan myös rakentaa 3 yksivaiheiseen riippumattomaan jännitereleeseen. Sitä käytetään erillisissä kuormissa jokaisessa live-johdossa. Tällöin ei yleensä käytetä virtakytkimiä, jos kuormitus on korkeintaan 7 kW. Tämän menetelmän etuna on jännitteen säilyttäminen jäljellä olevilla vaiheilla, kun yksi niistä on sammutettu.

Yleisten jännitereleiden ominaisuudet

Laitteet eroavat toisistaan ​​toiminnassa ja laadussa. Riippuen kenestä, mihin tarkoitukseen tarvitset tällaisia ​​laitteita, ne valitaan ja asennetaan. Seuraavaksi tarkastele suosituimpia laitteita.

Relay RNPP-311

Laite suojaa verkkoa seuraavien hälytysten aikana:

 • asetettujen arvojen ylijännite;
 • vaiheen lukitus tai vaihevika;
 • vinoutuminen tai vaiheittainen menetys.

Laite seuraa myös muita verkon parametreja ja avaa kuorman virransyötön, kun ne poikkeavat normaalista. Kolmivaiheinen jänniterele RNPP-311 voidaan konfiguroida kahdelle ohjaustilalle.

 • Lineaarinen - vaiheensiirto laukeaa, kun kuluttajalle ei ole vaaraa nollakompensoinnista.
 • Vaihe - kun vaihejännitteiden ja nollajännitteen vääristyminen ei ole hyväksyttävää.

Etupaneelissa on jännitteen, kuormitusliitännän ja jonkin verran poikkeamia. Asetus tehdään kuudella potentiometrillä. Seuraavat parametrit asetetaan:

 • suurimman ja pienimmän jännitteen raja-arvot sekä vaiheen vinouden raja-arvo;
 • onnettomuustilanteessa kuormituksen viivästyminen;
 • viive yhteys verkkoon parametrien palauttamisen jälkeen.

Laite pysyy toiminnassa, kun nolla ja yksi vaiheista jää tai ainakin kaksi.

Relay RKN-3-15-08

Laite palvelee seuraaviin säätömenetelmiin:

 • jännitteet vaiheissa;
 • Johtimien "tarttuminen";
 • vaihejakson häiriö;
 • jännitepoikkeama määritetyn alueen ulkopuolella.

Kynnysarvot asetetaan kahdella potentiometrillä. Näytön avulla voit hallita jännitettä, verkkovirheitä ja sisäänrakennetun sähkömagneettisen releen toimintaa. Käyttöolosuhteet ovat normaalit.

Kolmivaiheisen jännitereleen RKN-3-15-08 kytkentäkaavio ei käytännössä eroa aiemmin annetusta. Siinä on vain yksinkertaisempi asennus. Tämä kolmivaiheinen jänniterele on hieman pienempi kuin RNPP-311. Hän on noin 1500 ruplaa. Molempien tyyppien erilaiset muutokset voivat vaihdella huomattavasti kustannuksina, kaikki riippuu toiminnallisuudesta.

Laitteet sarja ASP

Erillisessä rivissä on ASP-sarjan täysin digitaaliset suojareleet. Useimmissa analogisten signaalien trimmerielementeistä ei enää löydy. Potentiometrit riippuvat ulkoisen ympäristön vaikutuksesta, nopeasti ikä, kasvojen arvot muuttuvat ja kosketus katoaa usein.

Digitaaliset laitteet eivät sisällä mekaanisia mekaanisia osia, joten ulkoisten tekijöiden vaikutus pienenee ja niiden luotettavuus kasvaa. Nähtävästi laitteet ovat erilaiset digitaaliset näytöt. Hinta on keskimäärin korkeampi, mutta voit myös löytää budjettikohtia.

Relay ASP-3RMT

Malli on perustava, ja sillä on kaikki tarvittavat toiminnot, joita kolmivaihejännitteellä on oltava. Sen hinta on 2 kertaa pienempi kuin muut laitteet, joissa on sisäänrakennetut digitaaliset volttimittarit ja näytöt. Jos näyttöä ei tarvita ja tarvitaan suojaa, laite soveltuu hyvin asennukseen.

Relay ASP-3RVN

Kolmivaiheinen jänniterele ja vaiheohjaus mikroprosessorilla käytetään sähkön kulun ohjaamiseen jääkaapeille, ilmastointilaitteille, kompressoreille ja muille sähkömoottoreita käyttäville laitteille. Laite on kätevä, koska sen avulla voit hallita jännitettä kullakin vaiheella näytön yli ja tarkkailla sen epäsymmetriaa. Sisäänrakennettu muisti, jolla on virtaa itsenäisestä lähteestä, mahdollistaa parametrien ja hätäuloskäyksien lukumäärän muistamisen näytössä. Tämä ei vaadi erityisiä räätälöintitaitoja. Lisätoimintoja on saatavana ohjausnäppäimillä.

ASP-3RVN-laite on kytketty verkkoon rinnakkain kuorman kanssa, samaan tapaan kuin aikaisemmin esitetyt järjestelmät. Laite seuraa nykyistä verkkojännitettä. Onnettomuuden sattuessa tapahtuu koskettimien avaaminen, jotka sisältyvät katkaisukäämiin. Liitännän ja jännitteen jälkeen suojausrele tarkistaa jännitteen. Tätä ilmaisevat kolme LEDiä. Jos vaihe keskeytyy tai tarttuu yhteen, merkkivalot (-) näkyvät ilmaisimessa. Seuraavaksi mitatut vaihejännitteet näkyvät näytöllä usean sekunnin välein. Vastaavat LED-valot syttyvät.

Onnettomuuden sattuessa näytöllä ilmenevät syyt sen esiintymiseen. Asetukset ovat ensin tehdasasetuksia, mutta niitä voidaan muuttaa painamalla sopivia painikkeita. Jos asennuksen aikana ilmenee virheitä, ne voidaan nollata ja palauttaa tehdasasetuksiin yhden painikkeen painalluksella. Kaikki asetukset tallennetaan muistiin ja ne voidaan tarkistaa.

ABB-ohjausreleet

Yksi tunnetuista laitteista sähkölaitteiden suojaamiseksi on kolmivaiheinen ABB-jänniterele. Laite on vakiinnuttanut itsensä yhtenä luotettavimmista jännitteen epätasapainon tapauksessa. Kolmivaiheisiin verkkoihin on kehitetty ABB SQZ3 -laite, joka kestää jopa 400 V: n jännitteitä. Laaja valikoima mahdollistaa sopivan mallin valitsemisen tietyille käyttöolosuhteille. Laitteen avulla voit hallita:

 • verkkojännitettä kuorman irrotuksella hätätilanteissa;
 • vääristymät, häviöt ja vaiheen vuorottelujen oikeellisuus poikkeavuuksilla varustetuissa signaaleissa.

ABB on vakiinnuttanut asemansa luotettavana toimittajana laadukkaita sähkölaitteita, helppokäyttöisiä ja monipuolisia.

johtopäätös

Kolmivaiheinen ohjausjännitteen rele on välttämätön osa järjestelmää, joka toimittaa sähköä laitteille. Se suojaa luotettavasti asunnon tai talon sähköverkon sekä kalliin elektroniikan ylijännitteistä ja jännitteen epätasapainosta.

20 kuvaa koirista oikeaan aikaan Kissat ovat hämmästyttäviä olentoja, ja kaikki tietävät tästä. Ja ne ovat uskomattoman fotogeenisiä ja aina tietävät, miten olla oikeaan aikaan sääntöissä.

Millaista on olla neitsyt 30-vuotiaana? Mikä on mielenkiintoista, naiset, joilla ei ole ollut seksiä melkein keski-ikäisille.

Luvattomat virheet elokuvissa, joita et todennäköisesti koskaan huomannut. Luultavasti on hyvin vähän ihmisiä, jotka eivät halua katsella elokuvia. Kuitenkin myös parhaassa elokuvassa on virheitä, joita katsoja voi huomata.

9 kuuluisaa naista, jotka rakastuivat naisiin Näyttää kiinnostuksensa vastakkaisesta sukupuolesta ei ole epätavallista. Et voi yllätä tai ravistaa joku, jos tunnustat.

On käynyt ilmi, että joskus jopa kaikkein kova kunnia päättyy epäonnistumiseen, kuten on kyse näiden julkkisten kanssa.

11 outoja merkkejä, jotka osoittavat, että olet hyvä sängyssä Haluatko myös uskoa, että tuo mukavaa romanttista kumppaniasi sängyssä? Ainakin et halua punastua ja anteeksi.

Vaiheohjausrele

Relemodifikaatiovaihe 3-vaiheinen Omron ja Zamel

Tässä artikkelissa tutkitaan kaikilta osin erittäin hyödyllinen teollisuuselektroniikan laite - vaiheohjausrele, muut nimet ovat kolmivaiheinen jännitteenohjausrele, katkaisijan ohjausrele ja vaihevaihtelu. Nimestä voit arvata, mikä tämä asia on - rele, joka ohjaa kolmivaiheisen jännitteen laatua ja yhteyden oikeellisuutta.

Kuten aina tällaisissa artikkeleissa, tulee olemaan teoria, järjestelmiä, valokuvia, ohjeita.

Tämä laite suorittaa toiminnon harvoin, hieman useammin kuin jänniterele. Ilman sitä kuitenkin tapahtuu, että laitteiden säätämiseen käytetään liikaa aikaa. Lisäksi laite suojaa laitetta huonolaatuiselta teholta.

On tärkeää ymmärtää, että vaiheohjausrele on vain kolmivaiheinen, ja se kytketään aina vain kolmivaiheiseen verkkoon!

Miksi tarvitset kolmivaiheisen vaiheohjausreleen

Vaiheohjausreleitä tulisi asentaa, jos usein tapahtuu uudelleenliitäntä kolmivaiheiseen syöttöjännitteeseen, sekä silloin, kun vaiheistus on tärkeä (oikea vaihekierto).

Esimerkiksi vaiheohjausrele voi olla hyödyllinen laitteissa, joita usein siirretään paikasta toiseen ja joissa on tärkeää sekoittaa vaiheet. Joissakin laitteissa epäasianmukainen vaihekierto voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja hajoamista. Esimerkiksi ruuvikompressori, jos se on kytketty väärään suuntaan yli 5 sekuntia, voi täysin epäonnistua.

Lisäksi, kun liität tällaisia ​​laitteita, voi olla virheellinen käsitys siitä, että se on korjattava ja korjaus henkilöstö naarmuttaa nauriit jonkin aikaa, kunnes joku antaa oikean käsityksen: "Tai ehkä vaiheet ovat hämmentyneitä?". Ja sitten joku muu sanoa entistäkin välttämättömämpiä ajatuksia: "Asenna vaiheohjausrele..."

Vaiheohjausreleen toiminta ja toiminnot

Joten jokaisessa koneessa on oikea vaihejärjestys, jossa kaikki moottorit, joilla on tämä yhteys, kääntyvät oikeaan suuntaan. Jos ruokintavaiheet ovat hämmentyneitä, niin kaikki myös pyörii, mutta väärin, eikä ehkä kauan.

Vaiheohjausreleessä on piiri, joka laskee vaihejaksoja (vaihetaajuus), ja tämän järjestyksen mukaisesti lähtökoskettimet aktivoituvat. Nämä koskettimet voidaan kytkeä mihin tahansa - ohjauspiiriin, kelloon tai hehkulamppuun, katkaista virtapiiri koko laitteen tai piirikytkimen käämin virtapiiristä.

Jälkimmäinen sovellus on valmistajan suosittelema, mutta suosittelen sen sisällyttämistä hätäohjauspiiriin niin, että koko kone, johon tämä rele on asennettu, ei voi käynnistää. Luonnollisesti, jos hätäpiiri suoritetaan oikein, kuten suosittelen artikkelissa linkin kautta.

Tämä on tärkein sovellus.

Toinen käyttö on vaihekatkosuojaus. Tai jännitteen merkittävästä laskusta jossakin vaiheessa (epäsymmetria tai vaiheen epätasapaino) (Kolmivaiheinen epäsymmetria).

Viimeiset kaksi toimintoa ovat periaatteessa samanlaiset, koko kysymys on vain jännitehäviön tasolla.

Automaattista moottoria tai lämpöreleitä käytetään myös moottoreiden suojaamiseen vaihevirrasta, mutta ne ovat laukaisut termisen ylikuormituksen kautta. Tämä on kriittinen tila. Vaiheohjausrele on elektroninen laite, ja se toimii aikaisemmin (1-3 sekuntia), jolloin moottori ei ylikuumenta. Vaihekohdistuksen tapauksessa kytkeytyminen tapahtuu myös välittömästi, mutta vaaditun ajan jälkeen (5-10 sekuntia).

Asymmetrian jännitetaso voidaan asettaa kaikissa vaiheohjausreleissä, mutta päälläoloaika on pääsääntöisesti säädetty vain puskuroiduissa malleissa. Lisäksi epäsymmetrian tunnistustoiminnolla on niin hyödyllinen parametri kuin hystereesi, joka antaa laitteen tasaisemman toiminnan. Häntä ei myöskään yleensä säännellä.

Miten hystereesi toimii, kysy joku, joka tietää mikä se on))

Siten voidaan sanoa, että vaiheohjausrele on laite, joka ohjaa teollisuuslaitteiston kolmivaiheisen syöttöjännitteen laatua. Ja luonnollisesti vaiheohjausrele on 3-vaiheinen laite.

Vaiheohjausreleiden laitteet ja mallit

Zamel CKM -01

Lähdetään yksinkertaisesta monimutkaiseen. Esimerkiksi tarkastelemme ensin puolalaisen yrityksen Zamelin valmistamaa SCM-01-releä.

CKM-01 Zamelilta. Lyhyt ominaisuus pakkauksessa

Releessä syötetään kolme vaihetta (L1, L2, L3) ja nolla (N), sisäinen virtapiiri johdetaan vaiheesta L 1. Lähtöreleessä on yksi kytkentäkoskettimet. On myös kaksi indikaattoria, jotka osoittavat vaiheiden vaihtelun ja epäsymmetrian.

Näin rele toimii elävänä:

Vaiheen ohjauksen rele Zamel CKM-01. ulkomuoto

Releen CKM -01 Zamel sähköpiiri on hyvin yksinkertainen, se on koottu vain kahteen transistoriin. CKM -01 Zamelin sisäpuita voi katsella alla olevassa kuvassa.

Rehellisesti, en olisi koskaan uskonut, että tällainen suhteellisen monimutkainen laite voidaan koota vain 2 transistoriin!

Zamel CKM-01. Sisärakenne

Zamel CKM-01. Sisärakenne

Zamel CKM-01. Sisärakenne

Valmistajan ohjeet ovat ladattavissa tuotteen lopussa.

RNPP-311

Katso nyt suosittu kotimainen malli - RNPP-311. Täydellinen nimi - Relejännite, vinoviive ja vaihejakso. Siksi lyhennetty nimi. Lue lisää - artikkelin lopussa olevissa ohjeissa.

Äskettäin RNPP-311M-rele on ilmestynyt, sillä on nykyaikaisempi ja kompakti runko ja asetukset.

Relejännite, vinoviive ja vaihejakso RNPP-311M

Lisäksi toimivuuden lisääntymisaste.

OMRON K8AB

Lisää hieno malli - OMRON K8AB:

Omron K8AB-PA. ulkomuoto

Toinen sääntelijän vasteaika (vaste) on jo olemassa. Myös tämä rele reagoi paitsi laskuun myös ylijännitykseen jossakin vaiheessa.

Piiri kootaan mikrokontrolleriin sekä kaikkiin malleihin, joita käsitellään alla.

Tämän releen sivuseinämään sijoitettu ajoituskaavio ja virtapiiri:

Omron K8AB - ajoituskaaviot, asennus ja kaavio

Omronin K8AB-rele-rivi sisältää 4 mallia, ja ne tarjoavat erittäin kehittyneitä asetuksia jokaiseen makuun. Ohje on olemassa.

Carlo Gavazzi DPC01

Toinen jännitteensäätimen rele, jonka törmäsin, on Carlo Gavazzi DPC01. Se osallistuu teollisen jäähdytyskompressorin järjestelmään, josta kirjoitin UPS: n (UPS, UPS) käytöstä tai siitä, miten säästin maitoa hapotuksesta.

Muuten, jos olet kiinnostunut siitä, mistä kirjoitan, tilaa uusi artikkeli ja liittyä ryhmään VK: ssa!

Carlo Gavazzi DPC01

Tulossa - kolmessa vaiheessa, lähdössä - kaksi releä, joiden koskettimet tässä tapauksessa kytkettiin sarjaan piiriin ja katkaisivat ohjauspiirin tehonsyöttöpiirin. Neljän säätöpainikkeen lisäksi katkoviivalla on myös tilanvalitsimet.

Tuossa artikkelissa en ole kirjoittanut, että yritin aloittaa tämän jääkaapin, jättämällä tämän releen piirin ulkopuolelle. Mutta Carlo Gavazzi osoittautui oikeaksi - kompressori ei halunnut juosta niin huonoilla jännitteillä.

Evroavtomatika FIF CKF-318-1

Tässä artikkelissa esitetään kolmivaiheisen valvontareleen laite ja valkovenäläisen valmistajan vaiheiden läsnäolo. Laite ja todellinen esimerkki liitännästä ja asennuksesta kompressoriin esitetään.

Vaiheohjausreleen kytkentäkaavio

Jos sähkömoottoreiden liittämiseen käytettäviä laitteita käytetään vain taajuusmuuttajissa, vaiheohjausrele ei ole välttämätöntä - taajuuslaadulle ei ole merkitystä, mihin järjestykseen vaiheet tulevat, vaan se edelleen tasaa vuorottelevaa kolmivaiheista jännitettä ja muuntaa sen jatkuvaksi.

Suosittelen kuitenkin asentamaan tällaisen releen kaikkiin teollisuuslaitteisiin, jotka maksavat 1000 dollaria kolmivaiheisella teholla. Loppujen lopuksi rele itsessään maksaa hieman yli 1000 ruplaa (kotimainen malli), ja jos se on ongelmallista, se ilmoittaa siitä välittömästi.

Joten tässä on muutamia kytkentäkaavioita, joita valmistajat suosittelevat. Periaatteessa erot ovat vähäiset.

Kolmivaiheisen jännitesäätimen releen RNPP-311 kytkentäkaavio

OMRONin jännitteensäätimen releen kytkentäkaavio

Carlo Gavazzin jännitteensäätimen releen kytkentäkaavio

Jälkimmäinen järjestelmä on myös arvokas siinä, että sille annetaan ehdollinen graafinen nimitys jännitteensäätimen releelle. Ja releyhteydet näytetään viivästymisellä!

On oikeudenmukaista sanoa, että nykyaikaisissa laitteissa säätimillä vaiheohjausreleitä erillisenä yksikkönä ei toisinaan käytetä, vaan ne toteutetaan suoraan ohjaimelle.

Ja nyt, kuten luvattiin, ohjeet ovat:

Zamel CKM-01 käsikirja 1. (Pahoittelen laatua, ei löytänyt sitä paremmin (